HOSPODIN VÁM VYNAHRADÍ VŠECHNY PROMARNĚNÉ ROKY

„Nahradím vám roky, jež sežraly kobylky, larvy, ponravy i housenky – mé veliké vojsko, které jsem na vás vypravil“ (Joel 2:25).

Kolik let jsi promarnil, než jsi přijal pokání a naplno ses odevzdal Ježíši? Kolik let spolykaly červy hříchu a vzpurné chování?

Víš, že ti bylo odpuštěno a tvá minulost je zapomenuta, smytá skrze krev Ježíše Krista, ale nechtěl bys vrátit všechny to roky zpátky a zasvětit je Hospodinově slávě?

„Mohl jsem být mnohem hlouběji spjatý s Kristem! Mohl jsem do Jeho srdce přivodit spoustu radosti. Mohl jsem ušetřit nejen sebe, ale i celou svou rodinu tolika bolesti a útrap. Byl jsem tak slepý: tak zotročený ďáblem! Jak blízko jsem byl od ztráty nejen mé duše ale i zdravého rozumu. Nikdy nedokážu dohnat všechny ty promarněné roky.“ Jak často si tohle říkáš?

Když se Pavel v posledních dnech svého života ohlíží zpátky, potvrzuje to: „Bojoval jsem dobrý boj, víru jsem zachoval. Teď na mne čeká koruna spravedlnosti“ (2.Timoteovi 4:7-8).

Pavel píše: „Zapomínaje na to, co je za mnou, vztahuji se k tomu, co je přede mnou. Ženu se k cíli, k vítězné odměně Božího nebeského povolání v Kristu Ježíši“ (Filipským 3:13-14). Jinými slovy: „Zapomeň na minulost a upři se na Ježíše!"

Ďáblovou oblíbenou formou sužování je připomínání minulosti a vytahování kostlivců ze skříně, aby tě zastrašil! Snaží se tě přesvědčit, že stará závislost nebo chtíč se opět pozvedne v tvém srdci a zatáhne tě zpět do starého způsobu života. Nebo můžeš podlehnout pýše, v domnění, že nemůžeš upadnout - ale pak se dozajista staneš terčem nepřítele.

Můžeš mít výčitky svědomí po celý svůj život. Dokonce i vzpomínky tě udrží pokorným. Ale v Božích očích je tvá minulost ukončenou kapitolou. Co se týče odsouzení a viny, Hospodin říká: „Zapomeň na minulost. Upři se na to, co jsem ti zaslíbil!“

Obraz podobného obnovení vidíme v Novém Zákoně, kdy Ježíš uzdravil muže s ochrnutou rukou. „Tehdy řekl tomu muži: „Natáhni ruku.“ A když ji natáhl, byla znovu zdravá jako ta druhá“ (Matouš 12:13). Jak vidno, když tě Ježíš obnovuje, uzdravuje i všechny tvé rány.

Milovaní, vezměte tyto staré rány – starosti a lítost nad promarněnými roky – a nechejte Hospodina, aby vám vynahradil každičký rok, který vám byl odejmut. Upřete se na vítěznou odměnu Božího nebeského povolání v Kristu Ježíši!