NEPOSKVRNĚNÝ UPROSTŘED BEZBOŽNÝCH

„Daniel se však rozhodl, že se neposkvrní pokrmy a vínem z královského stolu. Žádal proto vrchního dvořana, aby se těmi věcmi nemusel poskvrňovat“ (Daniel 1:8).

Slovo poskvrnit zde znamená „osvobození zavržením“. Daniel jinými slovy řekl: „Jakýkoli kompromis z mé strany by mne okradl o mou svobodu!“ Daniel se zavázal, že bude po dobu deseti dnů jíst pouze zeleninu a pít jenom vodu. Když to řekl vrchnímu dvořanovi, ten mu odpověděl: „Bude mne to stát život! Po deseti dnech budeš vypadat nezdravě. Tvé tváře budou propadlé – a král si toho jistě všimne! Na – vezmi si trochu masa. Potřebuješ proteiny. Pij víno, aby sis vytvořil krvinky. Jez něco z těchto cukrovinek, aby ti to dodalo energii!“

Věřím tomu, že Daniel a tři izraelští muži měli na mysli něco víc než vyhýbání se obřadně nečistým věcem. Byli vzati do zajetí spolu s tisíci svých krajanů. To, co uviděli, když poprvé vstoupili do Babylona, je muselo nad očekávání šokovat. Byla to natolik nevázaná a nemorální společnost, plná proklínání, že to útočilo na jejich duchovní smysly.

A tak ti čtyři přijali závazek. Řekli si: „Neodvážíme se dělat kompromisy. Neodvážíme se přijmout tato morální měřítka. Oddělíme se a budeme se cvičit v chození vírou!“

Ti čtyři muži o tomto způsobu života nikomu nekázali. Bylo to pouze mezi nimi a Bohem.

Ptám se tě: Když jsi v krizi, voláš: „Pane, kde jsi, když tě potřebuji? Ty ses snad nezavázal, že mne vysvobodíš?“ Ale co kdyby ti Pán řekl: „Kde jsi, když potřebuji něčí hlas? Potřebuji hlasy v těchto hříšných dobách, čisté nádoby skrze které mohu mluvit. Říkáš, že chceš, abych přišel do tvé krize – a přesto zůstáváš součástí bezbožného světového systému. Řekni mi – angažuješ se v mých záležitostech?“