JIŽ JSEM TI DAL SLOVO

V dnešní době se evangelium zjevuje jako dosud nikdy. Na světě je více kazatelů, více knih a dalších médií s tématem evangelia, než kdy jindy. A přesto, nikdy dosud nebylo tolik trápení, soužení a ustaraných myslí v Božím lidu. Pastoři dnes sestavují svá kázání tak, aby dali lidí nějak do kupy a pomohli jim se vypořádat se svým zoufalstvím.

Na tom není nic nesprávného. Já sám kážu tyto pravdy. Přesto věřím, že pořád to má jeden jediný důvod, proč vidíme tak málo vítězství a vysvobození: je to nevíra. Faktem je, že Bůh promluvil velmi jasně v těchto posledních dnech a řekl toto: „Již jsem ti dal Slovo. Je dokončené a úplné. Tak se na něj postav.“

Ať ti nikdo neříká, že dnes zažíváme nedostatek Božího Slova. Pravdou je spíš, že pro dnešek je typický nedostatek naslouchání Božímu Slovu a poslušnost vůči němu. Proč? Víra je tak nerozumná. Jenomže víru nikdy nezískáme skrze logiku nebo rozum. Pavel to vyjadřuje jasně: „Víra je tedy ze slyšení zprávy a tou zprávou je slovo Kristovo“ (Římanům 10:17). Toto je jediný způsob, jak povstane víra v srdci věřícího. Přichází skrze slyšení – tj. skrze víru, důvěru a uplatňování – Božího Slova.

„Hospodinovy oči hledí ke spravedlivým, své uši naklání k jejich volání... Volání spravedlivých Hospodin slyší, vysvobodí je ze všech úzkostí! ... Mnohá trápení zažívá spravedlivý, Hospodin jej ale ze všech vyprostí... Hospodin vykoupí svoje služebníky, nebudou odsouzeni, kdo v něho doufají“ (Žalm 34:16.18.20.23).

Už jenom těchto pár veršů ze Žalmů je dostatek z Božího Slova k tomu, aby to vyhnalo všechnu nevíru. Vybízím tě nyní: naslouchej a důvěřuj mu, buď mu poslušný. A nakonec, spočívej v něm.