NEUSTÁLE ROSTOUCÍ VYLITÍ

V 47. kapitole bylo proroku Ezechielovi dáno následující vidění: V posledních dnech bude církev Ježíše Krista ještě slavnější a vítěznější, než v celé své historii. Tělo Kristovo nebude slábnout nebo reptat. Nebude se zmenšovat v číslech, ani ubírat na své moci nebo duchovní autoritě. Ne, Pánova církev vyjde v záři moci a slávy. A zakusíme úplné odhalení Pána Ježíše Krista, jaké nikdo nepoznal.

Ezechiel píše: „Podle rozličnosti své bude ryb jejich, jako ryb moře velikého, velmi mnoho” (Ezechiel 47:10). Zde kráčí kupředu skupina věřících, která poplave ve stoupajících vodách Pánovi přítomnosti.

Tohle nám ukazuje Pán v Ezechielově vizi o zvedajících se vodách (viz. Ezechiel 47:3–4).

Ezechiel zde mluví o nárůstu Ducha Svatého. V posledních dnech bude mezi jeho lidem vzrůstat Boží přítomnost.

Skutečný pramen a základ této řeky je Kříž. Přesný obrázek toho vidíme v následujícím verši: „Jeden z vojáků mu probodl bok kopím a hned vyšla krev a voda“ (Jan 19:34).

Tento rostoucí proud vody je obrázkem Letnic, kdy byl Duch Svatý dán učedníkům. Spolu s tímto darem Ducha byl následovníkům Krista dán příslib, že On bude tou řekou života prýštící z jejich nitra. A z jeho nitra potečou řeky živé vody do celého světa (viz Jan 7:38–39).

Řeka života bude dosahovat svého vrcholu těsně před příchodem Pána. Tak je předpovězeno ve vidění, daném Ezechielovi. Bůh vzal proroka na úžasný výlet. Nesouce měřící hůl odměřil Pán tisíc loktů, asi půl kilometru. Po tomto úseku cesty Hospodin a Ezechiel vstoupili do vody, která v této části sahala po kotníky.

Ezechiel to potvrzuje „Provedl mě vodou“ (Ezechiel 47:3). Hospodin dál proroka pobízel, aby šel kupředu, dál a hlouběji do vody. Po dalších tisíci loktech sahala voda po kolena. A stále stoupala.

Vidíte, co se zde děje? Ezechiel kráčel do budoucnosti, přímo do dnešní doby. Křesťané dnes žijí v posledních tisíci loktech řeky z této vize. Nacházíme se v úplně posledním měření této vody. A Ezechiel říká, že když vkročil na okraj této míry, voda pro něj byla příliš hluboká, nepřekonatelná. „Nemohl jsem ji přebrodit, protože byla tak hluboká, že se v ní muselo plavat“ (47:5).

Dovedu si jen představit údiv tohoto muže, když se ho Hospodin zeptal: „Ezechieli, co je tímhle stoupajícím mořem? Pokud tato řeka pojednává o životě a moci zmrtvýchvstání, kdo jsou ti, kteří budou tak požehnáni, aby plavali v takové slávě?" Sám si jen mohl představovat, co my dnes prožíváme.

Možná jste zakusili hojnou přítomnost Pána Ježíše Krista. Možná jste uchváceni svým nynějším odhalením Pána. Ale přesto vám říkám, že jste neviděli nic ve srovnání s vzrůstem, který přichází pro spravedlivé. Kristus nám otevře oči a velkolepě se objeví uprostřed nás. Odhalí se nám a vylije na nás tolik svého života, kolik jen můžeme unést, aniž bychom již byli v oslavených tělech.