KDYŽ PŘIJDE TŘÍBENÍ

„Šimone, Šimone, hle, satan si vyžádal, aby vás tříbil jako pšenici“ (Lukáš 22:31).

Této věci musíš rozumět: satan chce tříbit pouze ty, kteří ohrožují jeho práci. Jde po stromu, který slibuje nejvíc ovoce. Ale proč chtěl ďábel tříbit Petra? Proč byl tak nedočkavý, aby ho zkoušel? Petr totiž tři roky vyháněl démony a uzdravoval nemocné. Satan slyšel Ježíše, když zaslíbil učedníkům druhý křest, a to mocí Ducha Svatého a ohněm a třásl se! A nyní slyšel Boží konečný plán pro Petra. Uvědomil si, že práce posledních tří let bude nic v porovnání s velkými skutky, které Petr a další učedníci vykonají. Poté, co Jidáše již strhnul, musel by hledat kousek zkaženosti u Petra, na které by mohl postavit selhání jeho víry.

Možná podobně jako Petr, i ty jsi zrovna teď v sítku a procházíš tříbením. Ptáš se, proč já? A proč teď? Za prvé, měl by ses radovat, že máš takovou reputaci v pekle! Satan by si nikdy nevyžádal Boží povolení ke tvému tříbení, pokud bys nebyl poslušný Bohu. Proč by jinak mrhal svou snahu a to, aby tě sužoval, trápil, naháněl ti strach a třásl se vším, co máš? Tříbí tě, protože máš důležitou úlohu v Boží církvi v těchto posledních dnech. Bůh opět činí nové věci v této poslední generaci a oddělil tě, abys byl mocným svědkem pro mnohé. Osvobodil tě a připravuje tě pro své věčné záměry. Čím větší jsou tvá obdarování, čím větší máš potenciál, čím víc se odevzdáváš Boží vůli, o to těžší bude tvé tříbení.

Když někdo prochází ohněm tříbení, co by měli dělat ti kolem něj? Co udělal Ježíš s Petrovým hrozícím selháním? Řekl mu: „Prosil jsem ale za tebe, aby tvá víra neselhala“ (Lukáš 22:32).

Dívám se na tento nádherný příklad Kristovy lásky a uvědomuji si, že téměř nic nevím o lásce k padajícím. Ježíš je určitě tím „přítelem, který je blíž než bratr“ (Přísloví 18:24). Viděl to dobré o to špatné v Petrovi a usoudil: „Tento muž je hoden záchrany. Satan jej chce získat, ale já po něm toužím víc.“ Peter upřímně miloval Pána a Ježíš mu řekl: „Modlil jsem se za tebe.“ On věděl předem, že to přijde. Možná strávil mnoho hodin před svým Otcem v rozmluvách o Petrovi – o jeho lásce k němu, o jeho potřebnosti v Božím království a o hodnotě jejich přátelství.

Pane, dej nám všem takovou lásku! Pokud uvidíme bratry nebo sestry, dělající kompromisy, nebo kráčející směrem k problému či tragedii, dej, ať je milujeme natolik, abychom je dokázali varovat tak neústupně jako Ježíš. Tehdy budeme schopni říct: „Modlím se za tebe.“

Toto je další „Je psáno“, se kterým můžeme bojovat proti satanu: „Prosil jsem ale za tebe, aby tvá víra neselhala.“ Můžeš říct ďáblu: „Možná si dostal povolení mě tříbit a pokusit se znejistit mě ve své víře. Musíš ale vědět toto: Můj Ježíš se za mne modlí!“