JEŽÍŠ PŘIŠEL S VÝZVOU A VAROVÁNÍM

Ježíš stál v chrámu a vyzval každého, aby přišel pod jeho křídla milosrdné ochrany. Zavolal na slepé, nemocné, malomocné, chudé, ztracené, na každého, aby přišel a našel uzdravení a odpuštění.Ale dav nábožných lidí odmítl jeho nabídku. Tak Kristus prohlásil „ Nestáli jste o to “ (Matouš 23. 37).

Když jsem toto četl, vyvstala mi otázka : Zde v Novém Zákoně, mohl by si Bůh využít své dřívější dílo stejným způsobem jako jednal ve Starém Zákoně ? Zavrhl by ty, kteří odmítli jeho nabídku milosti, milosrdenství a probuzení ?

Ano. Mohl. Ježíš odpověděl těm, kteří ho odmítli takto: „ Hle váš dům se vám ponechává pustý“ ( Matouš 23.38). Řekl jim: „Tento chrám je nyní váš, ne můj. Opouštím jej. Zanechávám to, co vy jste zpustošili.“

„Neboť vám pravím, že mě neuzříte od nynějška až do chvíle, kdy řeknete: Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově (Matouš 23.39). Prohlásil k nim: „Moje oslavení už nebude více patřit tomuto starému dílu.“

Přemýšlejte o tom. Zde stála milost a sláva Vtěleného říkající: „Tyto staré věci už nejsou více moje.“ Potom se Ježíš přesunul do Letnic k počátku nového díla. Právě chtěl vybudovat nový chrám, ne repliku starého. On by to udělal zbrusu nové od základu.Byl by to chrám s novými kněžími i s novými lidmi, všichni narozeni znovu v Něm.

Dovolte mi, abych se vás zeptal: To , co se dnes děje v církvi, odpovídá to tomu, kdo je Ježíš? Je zde opravdu církev vítězná, neposkvrněná nevěsta Kristova? Odhalí ztracený svět pravou podstatu Boha? Je toto nejlepší co Boží Duch může vytvořit v těchto posledních dnech?

Nacházíte opravdu společenství, kde Kristus je opravdově přítomen a Slovo je věrně kázáno? Jak velmi vděčni byste měli být. Možná jste mezi davem, kteří nemohou najít společenství či církev, která má život. Slyším jejich pláč: „Nemohu najít sbor, duchovně hladovím. Příliš mnoho zábavy, příliš mnoho sama sebe, vyprahlost.

Zmužte se. Bůh brzy zatřese věcmi neuvěřitelným způsobem.V tomto úžasném otřesu všech věcí Bůh pozvedne pravdivé pastýře, kteří budou krmit hladové ovce.