JSTE ZKOUŠENI

Buďte si jisti, že pokud se snažíte poctivě kráčet za Pánem, jste zkoušeni. Vlastně čím hlubší je vaše cesta s Kristem, tím silnější budou zkoušky. Písmo o tom hovoří jasně:

„Ti, kteří se znají ke svému Bohu, zůstanou pevní a budou podle toho jednat…Když budou klesat, naleznou trochu pomoci… Někteří z prozíravých budou klesat, budou zkoušeni, tříbeni a běleni pro dobu konce, totiž do jistého času“ (Daniel 11,32-35).

Velké zkoušení přijde na „prozíravé“. Kteří to jsou? Ti spravedliví, ti, kteří hrdinně jednají pro Pána, kteří chodí s Hospodinem a mají Kristovu moudrost.

Právě teď se možná ptáte: „Proč jsem zkoušen? Proč se mi to děje?“

Vzpomínáte si na školní dny? Když přišel test, ukázalo se, kolik jste se skutečně naučili z toho, co vás učili. Pavel však mluvil o jiné škole, v níž se „učíme u Krista“ a „jsme v něm vyučováni podle pravdy, která je v Ježíši“ (viz Efezským, 4,20-21). Patříte-li Kristu, jste v Jeho škole. Možná jste si mysleli, že už jste dostudovali, ale to se stane, až vstoupíte do slávy.

Když jsem chodil do školy, nenáviděl jsem „přepadovky“, neohlášené testy. Ale Pán nám řekl, že máme být neustále připraveni kdykoliv projít testem a že zkoušky budou pokračovat, dokud se Ježíš nevrátí. Všichni, kdo milují Boha, budou v plamenech procházet zkouškami a budou očištěni od všeho, co není Kristovo. Je to příprava na Beránkovu svatbu.

David často mluvil o tom, jak byl podrobován zkouškám: „Poznal jsem, můj Bože, že ty zkoumáš srdce a že máš zalíbení v přímosti“ (1. Paralipomenon 29,17). „Zkoumal jsi mé srdce, dozíral jsi v noci, tříbil jsi mě, nic ti neuniklo, ani úmysl, jenž nepřešel mi přes rty“ (Žalm 17,3).