VŠECHNO, CO JE POZEMSKÉ, SE OTŘÁSÁ

Ve snu jsem viděl armádu, která odmítla porušit rozkaz – vprostřed vší bezbožnosti a krutého násilí, kterým byla obklopena, byla ledově klidná. Šla na kolena do živých vod chvály a uctívání a vyšla na druhé straně řeky s dokonalým pokojem a odpočinutím. To jsou ti vykoupení Pánem, kterým dává pokoj převyšující veškeré chápání.

„Pokorní ale obdrží zemi, rozkoš naleznou v hojnosti pokoje“ (Žalm 37:11, B21).

Joel viděl armádu mocných mužů a řekl: „Směru se drží každý z nich, ze své dráhy se neodchýlí“ (Joel 2:7, B21).

Boží lid neporuší rozkaz ani se strachy nerozprchne, protože ví, že je v bezpečí pod vzácnou krví Beránka. Ví, že navzdory veškerému násilí a lidskému hněvu, se tělo Kristovo na zemi těší výbornému zdraví a jeho síla každý den vzrůstá.

Zatímco všechno, co je pozemské, se otřásá, a světové vlády se neovladatelně mění, pravá církev Kristova je pevná a nepohnutelná.

Hrozba otřesného násilí a možné pohromy oloupila lidstvo o pokoj a bezpečí – zatímco v tutéž dobu přináší Bůh svému lidu nejvelkolepější období pokoje a bezpečí. Zatímco bezbožní volají po pokoji a bezpečí, a nikdy to nenalézají, Boží vyvolení nyní vlastní velkolepý pokoj a dokonalé bezpečí.

Boží lid, který v Bohu spočívá, může vyznat spolu s žalmistou Davidem: „Kdyby s námi nebyl Hospodin tenkrát, když nás lidé napadli, tehdy by nás zaživa spolykali ve svém zuřivém běsnění. Tehdy by nás byly pohltily vody v onom vzedmutí. Požehnán buď Hospodin, že nás nevydal jejich tesákům napospas! Jak ptáče unikli jsme z pasti ptáčníka, my jsme unikli, léčka selhala! Naše pomoc je ve jménu Hospodin – nebe i zemi on sám učinil!“ (Žalm 124:2-8, B21).