PODEPSANÝ ROZSUDEK

Věřím, že Bůh nám zajišťuje velmi specifické zaslíbení pro těžké časy, které přicházejí. Bylo dáno Abrahamovi a jeho semeni jako slib (přísaha).

“...na přísahu, kterou dal našemu otci Abrahamovi, že nás vysvobodí z ruky nepřátel , abychom beze strachu sloužili jemu ve svatosti a spravedlnosti před jeho tváří po všechny dny svého života.” (Lukáš 1:73-75)

Bůh se zavázal přísahou, že nás oprostí od všech nepřátel, každé strach nahánějící věci, tak že Mu můžeme sloužit po všechny dny našeho života beze strachu. Milovaní, hlad (dychtění, prahnutí) je nepřítel. Nahota a chudoba jsou nepřátelé.

Tato přísaha od Boha musí být základem naší víry v každé krizi, neštěstí a hrozném čase. Naučte se to nazpaměť! Nechť je to váš svatý argument u trůnu milosti!

V Žalmu 121 nám David nabízí jeden z nejmocnějších argumentů svatého Ducha, který byl kdy člověku dán. Celý žalm nám říká, že naše pomoc přichází od Pána samého. Žalm 124 je další svatý argument, vaše specifické zaslíbení, které vás zmocní vybudoval speciální víru.

Právě teď je Amerika pod “soudem podpisu” Božího. Soudy podpisu nesou speciální známky Boha, ve kterých se zrcadlí hříchy spáchané proti Němu. Jak se tyto soudy dějí před našima vlastníma očima, naše jediná odpověď je mít Ježíše jako našeho pastýře. Utíkat dnes, abychom se s Ním setkali v skryté komůrce modliby. Nech své kořeny zapustit hluboko do Něj a věz, že tě zachová za všech okolností.

Drž se následujících speciální zaslíbení v připravenosti čelit jakýmkoli neštěstím, jimž můžeš čelit:

“Vychází ve tmách světlo poctivým......Ze zlých zpráv nemá strach, srdce má pevné, na Hospodina spoléhá. Srdce má statečné, nemá strach, nakonec uvidí pád svých protivníků.” Žalm 112:4,7-8

“Sám bude spravedlivě soudit svět...... Hospodin je útočištěm utlačených, útočištěm je v dobách soužení. Ať v tebe doufají, kdo tvé jméno znají, neopustíš, Hospodine, ty, kdo tě hledají!” Žalm 9:8-10