SVĚDKOVÉ

V den soudu předvolá soudce Ježíš Kristus své svědky, kteří budou svědčit buď pro tebe nebo proti tobě.

Prvním svědkem je Slovo samotného Boha: „Kdo mě odmítá a nepřijímá moje slova, má, kdo by ho soudil. V poslední den jej bude soudit slovo, které jsem mluvil. “ (Jan 12:48).

Za každé kázání nebo evangelizační píseň, kterou jsi kdy slyšel, za každý biblický verš nebo traktát, který jsi kdy četl, se budeš zodpovídat. Ježíš říká:„Každé slovo, které jsem k tobě promluvil, tě bude v ten den soudit. Moje slovo bude svědkem!“ Povstanou svědkové jako muži z Ninive, muži ze Sodomy a královna ze Sáby.

Ježíš říká:„Obyvatelé Ninive povstanou na soudu s tímto pokolením a odsoudí je, neboť po Jonášově kázání činili pokání, a hle, zde je někdo víc než Jonáš. Královna Jihu povstane na soudu s tímto pokolením a odsoudí je, neboť přijela z kraje světa, aby slyšela Šalomounovu moudrost, a hle, zde je někdo víc než Šalomoun.“ (Matouš 12:41–42).

Až budeš stát před Soudcem a tvá kniha bude otevřená, ohromné množství Ninivetských vystoupí dopředu. Ti, kteří zemřeli při holocaustu Sodomy a Gomory vykročí vpřed stejně tak jako ti z Týru a Sidonu. Tito hříšníci se shromáždí nevěřícně kolem, až uslyší soupis všech příležitostí, které jsi měl, abys přijal Boží slovo: Bible, rádio, televizní kazatelé, svědci, přátelé, rodina.

Budou vykřikovat:„Soud nad tímto člověkem by měl být horší než náš! Jak mohl odmítnout tolik příležitostí a zapřít tak mocné světlo? My jsme neměli Bible, žádné neustálé připomínání, žádnou druhou příležitost. Ale on tohle všechno měl.“

Ježíš říká, že Sodomští by činili pokání, kdyby slyšeli, co vy slyšíte:„Vždyť kdyby se zázraky, které se dějí v tobě, staly v Sodomě, zůstala by stát až dodnes.“ (Matouš 11:23).

Kazatelé a pastoři budou předvoláni jako svědkové. „Toto evangelium o Království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům.“ (Matouš 24:14).

My pastýři budeme muset stát a přinášet svědectví, že jsi byl účastníkem v Božím domě. Slyšel jsi svědectví kázaného evangelia. A musíme před Soudcem všech lidí místopřísežně potvrdit každou pravdu, kterou jsi slyšel – ať už pro tebe nebo proti tobě.