pondělí 14. ledna 2013

ODRAZOVÁNÍ by Gary Wilkerson

Odrazování může bránit Božímu plánu na vítězství, nikdy však jej nemůže zhatit. Gideon bojoval proti 100 000 nepřátelských vojáků se svou skupinou 300 mužů a získal tak obrovské vítězství, že jen 15 000 nepřátel uniklo. Po vítězství se ho někteří ze spolubratrů zeptali: „Cos nám to udělal? Proč jsi nás nezavolal, když jsi šel bojovat s Midiánci?“ (Soudců 1:8, B21).

Tito lidé z Gideónova vlastního národa zpochybňovali jeho vůdcovství, jeho rozhodnutí, jeho pohnutky a jeho konání. Některé z našich nejdeprimujících a duši zraňujících zápasů často nebývají na válečném poli života, nýbrž v obecenství věřících. Někdy nás naši vlastní bratři a sestry zavalí obviněními a zdá se, že je toho hodně, na co si mají stěžovat. Takové věci očekáváme od našich nepřátel, ale když nás nemilosrdně obviní jeden z našich spolubratrů, můžeme být zaskočeni a překvapeni.

Gideon neztratil odvahu, nevyvedlo ho to z míry, ani nezmenšilo jeho víru, když byl tázán. Setrval v bitvě! Moc se mi líbí, co udělal: „On jim však odpověděl: Co jsem vlastně dokázal ve srovnání s vámi?“ (8:2, B21). Gideon řekl těm, kdo ho obviňovali: „Co jsou má vítězství ve srovnání s vašimi?“ Gideon místo toho, aby byl naštvaný a bránil se, udělal totéž co Nehemiáš, když budoval hradby a jeho nepřátelé mu říkali: „Pojď dolů. Musíme si promluvit o tom, co děláš.“ Nehemiáš na své nepřátele reagoval: „Nemám čas, abych diskutoval o tom, co dělám; Jsem tím příliš zaneprázdněn“ (viz Nehemiáš 6: 1-9).

Bible říká, že Gideon se svými 300 muži „…překročil Jordán…byli vyčerpáni pronásledováním“ (Soudců 8:4). Gideon si zvolil, že se vrátí do boje s nepřítelem. Přešel na druhou stranu řeky a vrátil se do bitvy, do které ho Bůh povolal. Když strávíš život misií, do které tě volá Bůh; když nejsi zastrašen a odrazen tím, co o tobě říkají druzí; když je tvou duchovní ctižádostí, abys dělal to, do čeho tě Bůh povolal – potom ti to přivodí vítězství.

Stále buď zaměřen na svou bitvu, stále buď zaměřen na své povolání, a Bůh ti dá vítězství!