ODRAZOVÁNÍ by Gary Wilkerson

Odrazování může bránit Božímu plánu na vítězství, nikdy však jej nemůže zhatit. Gideon bojoval proti 100 000 nepřátelských vojáků se svou skupinou 300 mužů a získal tak obrovské vítězství, že jen 15 000 nepřátel uniklo. Po vítězství se ho někteří ze spolubratrů zeptali: „Cos nám to udělal? Proč jsi nás nezavolal, když jsi šel bojovat s Midiánci?“ (Soudců 1:8, B21).

Tito lidé z Gideónova vlastního národa zpochybňovali jeho vůdcovství, jeho rozhodnutí, jeho pohnutky a jeho konání. Některé z našich nejdeprimujících a duši zraňujících zápasů často nebývají na válečném poli života, nýbrž v obecenství věřících. Někdy nás naši vlastní bratři a sestry zavalí obviněními a zdá se, že je toho hodně, na co si mají stěžovat. Takové věci očekáváme od našich nepřátel, ale když nás nemilosrdně obviní jeden z našich spolubratrů, můžeme být zaskočeni a překvapeni.

Gideon neztratil odvahu, nevyvedlo ho to z míry, ani nezmenšilo jeho víru, když byl tázán. Setrval v bitvě! Moc se mi líbí, co udělal: „On jim však odpověděl: Co jsem vlastně dokázal ve srovnání s vámi?“ (8:2, B21). Gideon řekl těm, kdo ho obviňovali: „Co jsou má vítězství ve srovnání s vašimi?“ Gideon místo toho, aby byl naštvaný a bránil se, udělal totéž co Nehemiáš, když budoval hradby a jeho nepřátelé mu říkali: „Pojď dolů. Musíme si promluvit o tom, co děláš.“ Nehemiáš na své nepřátele reagoval: „Nemám čas, abych diskutoval o tom, co dělám; Jsem tím příliš zaneprázdněn“ (viz Nehemiáš 6: 1-9).

Bible říká, že Gideon se svými 300 muži „…překročil Jordán…byli vyčerpáni pronásledováním“ (Soudců 8:4). Gideon si zvolil, že se vrátí do boje s nepřítelem. Přešel na druhou stranu řeky a vrátil se do bitvy, do které ho Bůh povolal. Když strávíš život misií, do které tě volá Bůh; když nejsi zastrašen a odrazen tím, co o tobě říkají druzí; když je tvou duchovní ctižádostí, abys dělal to, do čeho tě Bůh povolal – potom ti to přivodí vítězství.

Stále buď zaměřen na svou bitvu, stále buď zaměřen na své povolání, a Bůh ti dá vítězství!