KNIHA ŽIVOTA

Bůh zaznamenal každou vášeň a pohnutku každého člověka – každou jednu myšlenku, slovo a skutek. Záznamy o všech křesťanech se nacházejí v Knize života a v den posledního soudu Kristus bude pamatovat na ty, kteří jsou v knize zapsáni.

„Tehdy spolu rozmlouvali ctitelé Hospodina a Hospodin naslouchal a slyšel je. Byla před ním sepsána pamětní kniha o těch, kdo ctili Hospodina a jeho jméno měli na mysli. Ti budou v den, který připravuji, mým zvláštním pokladem, praví Hospodin zástupů, a já k nim budu laskavý, jako je laskavý otec k synovi, který mu slouží.“ (Malachiáš 3:16-17)

Pokud miluješ Ježíše celým svým srdcem a jsi očištěný Jeho krví, tak je tvé jméno zapsáno v pamětní knize. Tato zpráva by neměla vyvolat strach, nýbrž by měla být důvodem pro velikou radost z toho, co Bůh připravil pro ty, kdo Jej milují!

Mluví se i o knihách, ale pak je tady „Kniha“ s velkým K. Bible říká, že o každý život má svou vlastní knihu – záznam celé životní cesty na zemi:
„Tehdy jsem uviděl veliký bílý trůn a Toho, kdo na něm seděl, před jehož tváří zmizela země i nebe a nebylo pro ně nalezeno místo. Potom jsem spatřil mrtvé, malé i velké, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. A byla otevřena ještě jiná kniha, totiž kniha života, a mrtví byli souzeni podle toho, co bylo zapsáno v těch knihách, totiž podle svých skutků. Tehdy moře vydalo mrtvé, kteří byli v něm, také Smrt a Záhrobí vydaly mrtvé, kteří byli v nich; a každý byl souzen podle svých skutků.“ (Zjevení 20:11-13)

Bezbožní lidé budou stát před Soudcem všech a budou souzeni na základě záznamů těch knih – každý jednotlivě.

Písmo říká, že tehdy každý člověk bude mít vzkříšené tělo. Tělo hříšníků bude určeno „ke zničení“ (Římským 9:22). Ale zbožní dostanou nové tělo, podobné tělu Páně! A když soud skončí, Beránek se zvedne ze Svého trůnu a povede své stádo do věčného blaha.