RADOST A SMĚLÁ DŮVĚRA V SOUDNÝ DEN

„Všechny národy budou shromážděny před ním a on je oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, ale kozly po levici. Král tehdy řekne těm po své pravici: Pojďte, vy požehnaní mého Otce, přijměte za dědictví Království, které je pro vás připraveno od stvoření světa“ (Matouš 25:32-34, B21).

V soudném dni nejdříve ze všeho Soudce oddělí své ovce od kozlů. Nedovolí, aby byli jeho spravedliví započteni spolu s provinilci.

Bible se vyjadřuje velmi jasně, že ti, kdo zůstávají v Kristu a vyhlížejí jeho příchod, budou mít v ten den smělost a smělou důvěru:

„Ano, drazí, zůstávejte v něm, abychom očekávali jeho zjevení se smělou důvěrou a nemuseli se stydět, až přijde“ (1. Jan 2:28, B21). „Takto láska mezi námi došla naplnění, takže smíme mít smělou důvěru v soudný den – vždyť jsme na tomto světě takoví, jaký je on“ (1. Jan 4:17, B21).

Jak můžeš mít takovou smělost – takovou radost a smělou důvěru – v soudném dni? Ta přichází pouze ze známosti Soudce, který je tvým přítelem, bratrem, příbuzným vykupitelem, veleknězem, zastáncem, přímluvcem, Pánem, láskou tvého srdce – samotným tvým životem!

Víš-li ve svém srdci, že nejsi připraven stanout před Ježíšem – a že ta chvíle přijde velmi brzy – potom musíš reagovat na to, co zde píši. Toto poselství je dostatečné na to, aby tě odsoudilo k věčnému peklu, jestliže je odmítneš. V soudný den bude svědkem.

Stávají se tvé zájmy – tvá práce, tvůj majetek, či dokonce tvá služba – pro tebe důležitějšími než zájmy Pánovy? Zanedbáváš svou rodinu? Jsi spokojen, protože v neděli chodíš do kostela a říkáš: „Dělám něco pro Boha“? Boží Slovo k tobě mluví jasně: To není dost!