VĚRNÝ SLUŽEBNÍK

Apoštol Pavel byl jedním z nejvěrnějších Božích služebníků. Jsem přesvědčen, že Pavla motivovaly k věrnosti tři důležité věci: naděje, láska a bázeň.

Pavel měl radostnou naději věčného života, která jej motivovala k věrnosti. Také měl obrovskou lásku ke Kristu. Ve 2. Korintským 5:14 říká: „Kristova láska nás zavazuje.“ (B21), což znamená, že od něj vyžadovala setrvat ve věrnosti Bohu. Ale Pavlova věrnost byla též motivována ještě něčím jiným: uctivou bázní z okamžiku, kdy stane v soudný den před Soudcem světa!

Dnes má valná většina křesťanů pouze první dvě motivace. V podstatě, každý věřící tvrdí, že má naději věčného života. A mnozí říkají se vší upřímností: „Vím, že miluji Ježíše celým svým srdcem.“

A přece pravda o přicházejícím dni soudu vytváří vážné a zbožné věřící. Ti, kdo ji vytěsnili ze své mysli, bývají obvykle chladní, lehkomyslní a příliš benevolentní. Skutečností však zůstává, že někdy hodně brzy každý člověk, který kdy žil, bude přiveden k soudu, aby byl souzen Ježíšem Kristem: „Syn člověka pošle své anděly a ti vyberou z jeho království všechno pohoršující, totiž ty, kteří páchají zlo“ (Matouš 13:41, B21).

Všichni ti bohatí, slavní a mocní všech dob budou přivedeni, aby před Ním stanuli: „Králové země a velmoži, boháči, vojevůdci i mocní…se ukryli do jeskyní a do horských skal. Tehdy říkali horám a skalám: Padněte na nás a skryjte nás před Tím, jenž sedí na trůnu, a před hněvem Beránka! Přišel ten veliký den jeho hněvu, a kdo obstojí?“ (Zjevení 6: 15-17, B21).