ČAS ODRAZENÍ

První věc, kterou Duch svatý často dělá v časech odrazení je, že Ti připomíná nádherná Ježíšova zaslíbení. Bylo ta tak i v mém případě, kdy zaplavil mou duši přísliby z Božího slova. „Tvůj život není u konce.“ Ujistil mě. „Ty to nevíš, ale to nejlepší je stále před tebou.“ Duch svatý má za úkol odvrátit lži nepřítele a přinést povzbuzení shůry!

Spousta křesťanů vstupuje každodenně do Boží přítomnosti s očekáváním, že budou pokáráni. A to musí našeho Pána velmi rmoutit. Když se přicházíme modlit, měli bychom být připraveni na to, že uslyšíme od našeho milujícího Otce hezké slovo. Po mnoho let jsem pokaždé, když jsem vstoupil do své modlitební komůrky, očekával od Pána nějakou výtku. Díky Bohu za to, že mě vyučil lepšímu způsobu.

Na druhé straně existují celé denominace, které vyhýbají jakékoliv zmínce o svatém napomínání. O hříchu téměř nemluví, protože chtějí kázat jen pozitivní, radostná poselství. Ignorují všechny usvědčující, životodárná napomenutí, které Kristus promlouvá v Novém zákoně. Tyto církve tvrdí, že kážou evangelium lásky, milosrdenství a milosti. Smutné na tom ale je, že zneužívají Boží milost a proměňují ji na licenci k hříchu.

Uvědomuji si, že jsem nenapsal toto poselství pro tento druh lidí. Spíše promlouvám ke křesťanům, kteří se vyhýbají hříchu a považují to za jeden ze způsobů jak milovat Pána. Promlouvám také k těm, kteří si užívají důvěrného vztahu s Kristem, protože po Něm neustále hladovějí a žízní. Pokud tento popis sedí na tebe, jsi skleslý a v depresi, buď si prosím vědom toho, že se tak děje, protože jsi pod útokem pro svou lásku k Ježíši!

Buďte si jisti, že všichni, kteří čekají na Pána obdrží Jeho slavná zaslíbení:

„Od věků nikdy nikdo neslyšel, nikdo svým okem neviděl, že by nějaký Bůh kromě tebe
tak jednal s těmi, kdo čekají na něj.“ (Izajáš 64:3).

„Ale jak je psáno: ‚Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, co člověku nikdy ani na mysl nepřišlo, to Bůh připravil těm, kdo jej milují.‘ Nám to však Bůh zjevil skrze Ducha, neboť Duch zkoumá všechny věci, i Boží hlubiny.“ (1.Korintským 2:9-10).