OBLAK JEHO PŘÍTOMNOSTI

Když byl Izraelský lid na poušti, Bůh jim manifestoval svou přítomnost prostřednictvím oblaku. Tento oblak byl fyzickou manifestací Božího závazku, že bude se svým lidem. Sestupoval dolů a přikrýval dnem i nocí stánek úmluvy. A fungoval jako jejich průvodce do každého zaslíbení. Když se pohnul oblak, pohnuli se, a když zůstal stát, zůstali. Lidé nemuseli svolávat zasedání komise a snažit se vytvořit plán pro další směr nebo budoucnost. Vložili svou důvěru do tohoto viditelného mraku Boží přítomnosti.

Dnes ten samý oblak jeho přítomnosti přikrývá tvou tajnou modlitební komůrku. Každý den čeká, aby tě jako pláštěm přikryl svým pokojem. Povede tě, zmocní tě a poskytne ti pokoj. A poskytne ti také detailní vedení pro tvůj domov, práci a vztahy.

Tvá skrytá komůrka může být kdekoliv – ve sprše, v autobuse nebo v metru, během tvé cesty do práce. Můžeš zavřít dveře všemu ostatnímu a říci: „Pane, právě teď mám půl hodiny. Miluji tě, Ježíši, a uctívám tě. Toto je můj důvěrný čas s tebou!“

Je to úžasná věc být zavřený s Bohem, rozvíjet důsledný modlitební život. Bůh slibuje, že když se staneš hledajícím, modlícím se služebníkem, jeho přítomnost v tvém životě vybuchne – bude pro Tebe otevírat i zavírat dveří a všude kolem tebe bude platit Boží řád. Ale stane se ještě něco většího: Boží přítomnost tě dovede ke zjevení jeho slávy!

Je rozdíl mezi Boží přítomností a Jeho slávou. Většina křesťanů zná Jeho přítomnost – Jeho mocné skutky ve svých životech – ale jen málo z nich zná Jeho slávu. Tento rozdíl letmo spatřujeme v Exodu: „Tedy přikryl oblak stánek úmluvy, a sláva Hospodinova naplnila příbytek“ (Exodus 40:34).

Apoštol Pavel píše, že těla všech věřících jsou Boží svatyní: „Zdaliž nevíte, že chrám Boží jste, a Duch Boží v vás přebývá?“ (1. Korintským 3:16). Podobně jako Izraelci, kteří žili pod oblakem Boží přítomnosti, jsme neustále pod pokrývkou Boží milosti. Ale jaký rozdíl je mezi spatřením Boží přítomnosti a spatřením Jeho slávy?