NEJVĚTŠÍ PODVOD

Největší podvod v moderní církvi je využívání Božího Slova, abychom si schválili svou chamtivost. Funguje tady Jezábelina doktrína (viz 1. Královská 21,14-16). Achab díky ní dostal co, to chtěl. Získal vinici, protože když byl člověk ukamenován za velezradu proti králi, veškeré jeho vlastnictví připadlo králi.

Nábot Jizreelský řekl Achabovi, že mu nedá dědictví svých otců, protože Hospodin mu to zakázal. „Achab…ulehl na lože, odvrátil tvář, ani chléb nepojedl. Přišla k němu Jezábel, jeho žena, a promluvila k němu: „Čím to je, že je tvůj duch rozmrzelý a ani chleba nejíš?… Teď ukážeš svou královskou moc nad Izraelem! Vstaň, pojez chleba a buď dobré mysli. Já sama ti dám vinici Nábota Jizreelského“ (1. Královská 21,4-7).

Podivejte se na Jezábelin postoj: „Ty jsi král, jsi ten nejdůležitější, ty máš práva. Nic tě nezastaví, abys dostal to, co chceš.“ Řekla Achabovi: „Raduj se! Já to pro tebe získám.“ To je falešné evangelium v kostce. „Neřešte to. Nebuďte smutní kvůli touhám, které vás pohlcují. Já to pro vás získám.“ Stejně jako podvodné metody, které použila Jezábel, toto učení překrucuje a zneužívá Písmo.

Achab si však toho, co dostal, nemohl užívat – kvůli neodbytnému Božímu prorokovi. „I stalo se slovo Hospodinovo k Elijáši Tišbejskému: „Vstaň a jdi vstříc Achabovi…v Nábotově vinici; šel tam, aby ji zabral. Promluv k němu: ‚Toto praví Hospodin: Zavraždil jsi a teď si zabíráš. …Na místě, kde psi chlemtali krev Nábotovu, budou psi chlemtat i tvoji krev. ‘“ Achab řekl Elijášovi: ‚Přece jsi mě našel, můj nepříteli?‘ On řekl: ‚Našel, protože ses zaprodal a dopouštíš se toho, co je zlé v Hospodinových očích‘“ (1. Královská 21,17-20).

Představte si Achaba, jak se prochází po svém novém pozemku a říká si: „Není život krásný? Ach,ta Jezábel. Možná že nesouhlasím se všemi jejími metodami, ale rozhodně dokáže věci zařídit.“ Eliáš mu však byl neustále v patách.

Stejně je tomu dnes. Bůh poslal proroky, kteří nahlas volají a staví se proti Jezábelině doktríně materialismu a brání křesťanům, aby si v poklidu užívali své hračky a získaný majetek. Tito křesťané se zaprodali. Ačkoli to nevidí, za vším tím je hřích. Pokaždé, když volám proti doktríně prosperity, cítím nad sebou Eliášova ducha a sílu. O této Jezábelině doktríně uslyšíte více a více. Všude však budou nahlas a jasně znít prorocké hlasy, volající: „Hřích! Vlastníte tyto věci, protože jste se zaprodali hříchu.“