DOBRÉ SLOVO

Náš Pán na pro každé své dítě, které ho miluje, má úžasný plán a žádné satanovy útoky nikdy nemůžou tyto plány zhatit. Bůh zná ty boje, strachy a bolest se kterými se dneska setkáváme, ale On také ví ty nádherné věci, které pro nás připravil. Zná zjevení, které přijmeme, tu užitečnost, kterou si užijeme, to ovoce, které uvidíme, tu radost a pokoj které budeme mít. On má dobré slovo pro všechny, kteří ho milují.

“Ale jak je psáno: Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují. Nám však to Bůh zjevil skrze Ducha, Duch totiž zkoumá všechno, i hlubiny Boží. (1Korinským 2:9-10)”
Pán touží po tom nám ukázat jeho dobré slovo, které pro nás má připravené, a jeho Duch je doručitel, který to dobré slovo přináší. Duch Svatý nám dá křídla do našich skleslých duchů s Božím zjevením a odletíme od sastana jako andělé !

Slyše tyto krásné slova od Izajáše:

Cožpak nevíš? Cožpak jsi neslyšel? Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vystihnout nelze.On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému.Mladíci jsou zemdlení a unavení, jinoši se potácejí, klopýtají (Izajáš 40:28-31).

Práce Ducha svatého nás a naši práci povzbuzuje k tomu mu jednoduše důvěřovat, že vyplní pro co ho Otec poslal.

Jdi ted do tvé tajné komůrky, a to i ve tvém odrazujícím stavu a uklidnit se před Pánem. I v případě, že nemáš dost síly mluvit, můžeš se k Němu dostat v duchu této modlitby:

"Pane, vím, že tvůj Duch ve mě zůstává a já vím, že jsi ho poslal, aby mě utěšil, posilnil a odhalil ve mně Kristovu mysl. Obracím se na Tebe jednoduše v dětské víře. Promluv k mému srdci v utěšení, protože mi už došla síla. Pozvedni mě a veď mě. “

Neomdlíte! Chystáte se vyjít ven z vašeho vítězného soudu, protože vaše víra byly testována a snažil ses jako zlato. Uvidíte, že Pán splní každý slib, který vám dal!