JEZÁBELIN DUCH

Jezábelin duch nenávidí proroky Boží ani jejich proroctví. „Achab pověděl Jezábel o všem, co Eliáš udělal, a jak pobil všechny proroky mečem. Jezábel pak za Eliášem poslala vzkaz: „Ať mě bohové potrestají a ještě mi přidají, jestli s tebou zítra touto dobou neskoncuji tak jako ty s ním“ (1. Královská 19:1–2).

Křesťané svázaní doktrínou Jezábel neberou naprosto žádný ohled na Boží svaté proroky. Bývají chladní jako Jezábel, nepohnulo s ní ani to, když Achab detailně popisoval zázračný projev nadpřirozené autority na hoře Karmel. Nejenže to na Jezábel neudělalo žádný dojem, naopak se stala ještě více zatvrzelou.

Tak je tomu i teď. Učitelé doktríny Jezábel a ti, kdo jsou podobně jako Achab jejími oběťmi, nebývají otevření k usvědčení od Ducha svatého, ani k poselství o pokání a svatosti. Poslechnou si ho a jdou znovu svou cestou, odhodlaní ke svému učení ještě víc než předtím. Nemají žádnou bázeň pře Bohem.

Nejjistějším znamením falešného učitele a učení Jezábel je potlačování veškerých prorockých varování a také jakékoliv odmítání naslouchat o soudu. Nazývají to záhubou a tmou. Posmívají se, vysmívají a zesměšňují. Jeremiáš řekl, že takoví pastýři jsou slepí a hloupí, neboť Hospodin je upozornil: „Oni však neposlouchali, vůbec nevnímali. Řídili se záměry svého zarputilého a zlého srdce; ukazovali mi záda, a ne tvář.“ (Jeremiáš 7:24).

Ti, kdo vyučují Jezábelino učení, se prohlašují za proroky. Ale existuje test, zda se jedná o pravé nebo falešné proroky. Jezábelini proroci prorokují jen dobré věci - pokoj a prosperitu: „U proroků v Jeruzalémě jsem viděl úděsnost: páchání nevěry a život ve lži; zločincům dodávají odvahy, aby se nikdo neodvrátil od své špatnosti. Všichni jsou pro mě jako Sodoma, všichni v tom městě jsou jako Gomora! Nuže, toto praví Hospodin zástupů o těch prorocích: ‚Hle, nakrmím je pelyňkem a k pití jim dám jed, protože od proroků v Jeruzalémě se šíří bezbožnost do celé země.‘ Toto praví Hospodin zástupů: „Neposlouchejte slova proroků, kteří vám prorokují, aby vás naplnili falešnou nadějí. Vidění, o kterých mluví, si sami vymysleli, nepocházejí z úst Hospodinových. Těm, kdo mnou pohrdají, Hospodin praví: ‚Budete žít v pokoji!‘ Všem, kdo se řídí svým zarputilým srdcem, namlouvají: ‚Nic zlého se vám nestane!‘“ (Jeremiáš 23:14–17).

Ti, co mají Jezábelina ducha neodvracejí ostatní od zla. Mluví jen o snech a jednají hloupě za kazatelnou.