ODĚNI MOCÍ by Gary Wilkerson

Děkuji Bohu, že jeho slib, že „obleče Své učedníky mocí“ (viz Lukáš 24,49), neplatil jen pro církev z doby Skutků. Přesto, v jistém smyslu to pro mnoho dnešních věřících skončilo právě tam. Boží sílu připisujeme kazatelům, vůdcům, moderátorům, spisovatelům, všem, kteří „stojí na pódiu“. Ale pracuje Pán i v lavicích? Působí síla Ducha svatého skrze každého věřícího muže, ženu a dítě způsobem, kterým to Pán zamýšlel? Jestliže jsme byli zachráněni, potom máme být naplněni Boží mocí, abychom dělali Jeho práci.

Takto se to událo ve Skutcích: „V té době přišlo na církev v Jeruzalémě veliké pronásledování, takže se všichni kromě apoštolů rozprchli po judských a samařských krajích“ (Skutky 8,1). Podle tohoto verše zůstali apoštolové v Jeruzalémě. Ale všichni ostatní věřící se rozptýlili po celé oblasti. „Ti, kdo se rozprchli, ovšem kázali Slovo, kamkoli přišli. Filip vešel do města Samaří a kázal tam Krista“ (Skutky 8,4-5). Tak se uvolnila nová síla pro službu.

Rád bych doplnil, že Filip, o kterém se zde mluví, byl laik. Jeho kázání doprovázely znamení a zázraky. Lidé posedlí démony byli vysvobozováni. Zmrzačení lidé byli uzdraveni a skákali radostí. Později, když přišel Petr do Samaří vydat této práci svědectví, viděl že „celé město zažívalo velikou radost“ (verš 8,8). Celé město bylo dotčeno Boží radostí! To je dopad činnosti jednoho laika.

Dále vidíme Ananiáše, Ježíšova následovníka, který žil v Damašku. Moc se o něm nedovídáme, ale víme, že byl naplněn Duchem svatým – a měl před sebou těžký úkol. Hospodin ho povolal svědčit Saulovi, známému lovci křesťanů, který v té době běsnil proti církvi. Ananiáš byl poslán do bojové linie a věděl, že pokud neslyšel Boha správně, mohl by být zabit.

Ananiáš musel překonat opravdu reálný strach, ale dokázal to tak, že byl přemožen Boží láskou. Náhle ho naplnil soucitem s člověkem, který se prohlašoval za úhlavního nepřítele každého křesťana. A tak šel Ananiáš ve víře – a příběh Saulova obrácení je dobře známý. Jeho proměna v Pavla – nejznámějšího Ježíšova následovníka všech dob – je možná nejdůležitějším obrácením v historii. Pavel nebyl pouze zachráněn, ale napsal také podstatnou část toho, co se později stalo Novým zákonem.