OHNIVÁ ZKOUŠKA

V těžkých časech odrazování David nemohl přijít na to, proč byl tak sklíčen. Ptal se, „Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš?“ (Ž, 42:6) A přec, jeho otázky nebyly pochybnosti o Bohu. David ve skutečnosti začíná žalm vyjádřením hluboké žízně po Bohu: „Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože! Po Bohu žízním, po živém Bohu. Kdy se smím ukázat před Boží tváří?“ (verše 1-3)

Uprostřed jeho odrazování David volal po odkrytí Páně. Říkal, „Bože, nikdy nebyla doba, kdy jsem tě miloval více, tak proč trpím na tak nepřekonatelné odrazování?“

Byly časy, kdy David zažíval zoufalost a depresi kvůli svému hříchu. Podstoupil Božímu trestu za svou pýchu, když sčítal své bojující muže, což bylo proti Božímu zákonu. A pocítil bolest Božího prutu, když spáchal cizoložství s Batšebou a zařídil, aby její manžel zemřel. Jeho srdce se zlomilo pod rozsudkem, který přinesl na svou rodinu kvůli těmto hříchům.

Mnoho věřících je dnes deprimovaných, protože Duch Svatý je chtěl přivést k vítězství, ale oni se vzpírali. Místo toho se spolehli sami na sebe a to vždy vede k bolesti a odrazování.

Avšak já mluvím ke kajícím se křesťanům, k těm, kteří hledají Boha celým svým srdcem. Tito věrní služebníci jsou spoutáni jiným odrazováním, takovým, které na ně přichází z nenadání, z ničeho nic, z žádného zjevného důvodu.

Když ten útok přichází, nemyslete si, že je to neobvyklé. Bůh dovoluje tento způsob ohnivé zkoušky se všemi Jeho svatými. Petr píše, „Moji milovaní, nebuďte zmateni výhní zkoušky, která na vás přišla, jako by se s vámi dělo něco neobvyklého, ale radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení, abyste se ještě více radovali, až se zjeví jeho sláva.“ (1 Petr 4:12)

Pokud toto platí i o tobě, můžeš si být naprosto jist, že jsi pod útokem. Satan poslal mrak odrazování, aby tě zachvátil. Je to promyšlená nepřítelova zbraň proti Boží volbě už po staletí, ale On vždy vítězí!