I DNES MŮŽEME SLYŠET JEHO HLAS

Miliony se obracejí, protože jeden muž uslyšel Jeho hlas. Saul „padl na zem a uslyšel hlas“ (Skutky 9:4). A když se z něho stal Pavel, nadále slyšel Pánův hlas. Znal hlas svého Pastýře.

Petr dovolil, aby k němu promluvil hlas Spasitele. „Petr vyšel za poledne na rovnou střechu domu, aby se modlil…Tu k němu zazněl hlas“ (Skutky 10:9,13).

Všichni pohané směli vejít do království, protože jeden muž poslechl Boží hlas. Také žijeme ve stejném období Nového Zákona stejně jako Pavel a Petr. I my musíme nechat Jeho hlas zaznít do našeho života. Co všechno by Bůh mohl vykonat s křesťany, kteří se učí slyšet z nebes!

Místo toho, abychom čekali, až k nám zazní Boží hlas, běžíme za poradci a psychology, čteme knihy, posloucháme nahrávky, a při tom doufáme, že uslyšíme Boha. Toužíme po jasném slově, které by určilo našemu životu směr a vzhlížet k pastorům, kteří by nám řekli, co je správně a co špatně. Ale jen hrstka ví, jak jít k Pánu a slyšet Jeho hlas. Spousta lidí ví, jak získat Boží pozornost, jak opravdu Boha zasáhnout, ale nemají ani ponětí o tom, jak se Bůh vztahuje k nim.

„Kdo má uši, slyš!“ (Matouš 11:15).

Bůh chce ještě jednou otřást zemí. „Varujte se tedy odmítnout toho, kdo k vám mluví. Jestliže neunikli trestu ti, kdo odmítli tlumočníka Božích příkazů na zemi, tím spíše neunikneme my, odvrátíme-li se od toho, který mluví z nebe. Jeho hlas tehdy zatřásl zemí, nyní však slibuje: ‚Ještě jednou otřesu‘ nejen ‚zemí,‘ nýbrž i ‚nebem‘“ (Židům 12:25-26).

Pán volá k poslední církvi - k Laodicejské církvi: „Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou“ (Zjevení 3:20).