PLNÉ ODHALENÍ

Proč Mojžíš tak zoufale hledal zjevení Boží slávy? Věřím, že důvod můžeme najít v tomto verši: „Budu se tam setkávat se syny Izraele a místo bude posvěceno mou slávou“ (2. Mojžíšova 29,43). Slovo posvětit je zde ve významu „udělat čistým“. Hospodin říkal: „Mojžíši, když mě ty i celý lid budete uctívat, setkám se s vámi a dám vám Svou přítomnost. A až vám odhalím Svou slávu, budete očištěni.“

Toto je jeden z nejmocnějších veršů v celém Písmu. Nabízí naději každému, kdo bojuje se zakořeněným hříchem a touží po tom být svobodný a čistý. Bůh zaslibuje: „Váš chrám bude očištěn odhalením Mé slávy a toto odhalení vám nabízím právě teď ve Svém synu, Ježíši Kristu!“

Toto odhalení Krista nacházíme pouze tehdy, když přicházíme k Písmu! Pavel říká, že když dovolíme Božímu slovu, aby nám ukázalo stále rostoucí odhalení Ježíše, budeme proměňováni od slávy k slávě: „Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě – to vše mocí Ducha Páně“ (2. Korintským, 3,18).

Toto odhalení Boží slávy vloží sílu do našich životů: „To bude baldachýn nad veškerou slávou“ (Izajáš 4,5). Jinými slovy, Boží sláva nás uchová čisté i v těch nejhorších dobách. Satan nám může lhát: „Jsi poražen! Jsi podvodník, lhář a cizoložník.“ Ale my můžeme odpovědět: „Ne, ďáble. Já mám Velekněze a jsem očištěn zjevením Jeho slávy.“

Když Hospodin odhalil Mojžíšovi o Sobě všechny tyto věci, dal mu také plné zjevení toho, že „viníka nenechává bez trestu“ (2. Mojžíšova 34,7). Azarjáš prorokoval královi Ásovi, když se mu nejvíce dařilo: „Hospodin bude s vámi, když vy budete s ním. Budete-li se dotazovat na jeho slovo, dá se vám nalézt. Jestliže ho opustíte, opustí vás“ (2. Paralipomenon 15,2). Jinými slovy: „Pokud opovrhnete Boží milostí, pokud se neodvrátíte od svého hříchu a zapomenete na Pána, On vás neočistí!“

Je jasné, co nám zde Bůh říká: „Běžte poznat Mého Syna! Hledejte Mé Slovo a hledejte Mě ve své tajné modlitební komůrce. Pak, až zůstanete v Mé přítomnosti, vaše oči se začnou otevírat Mé slávě. Všechno je to odhaleno v Kristu – plné zjevení Mé lásky, milosti, slitování, laskavosti.“