A PAK PŘIJDE PÁN!

V dnešní době jsou pokušení a nabízené kompromisy mnohem intenzivnější než v předchozí generaci. Kupřikladu, satan využil veškeré technické možnosti naší doby a znehodnotil je svody, smyslností, chtíčem a pokušeními. Proč se ocitáme v doběla rozpálené výhni pokušení? Proč se nečistota a sex používají k prodeji všemožných výrobků? Proč jsou na internetu umístěny stovky pornostránek? Kdo je cílovou skupinou této záplavy nečistoty?

Není to světská společnost, ktera již dávno svodům podlehla. Satanovým cílem není nikdo z této skupiny. Spíše manipuluje médii tak, aby chytil do pasti srdce vítězných křesťanů. Chce oslabit a zničit svědectví evangelia.
Právě nyní je v životech mnohých věřících pec zkoušek rozpálena sedmkrát více. Satan vytváří v rodinách, na pracovištích a v mezilidských vztazích tlaky, které jsou intenzivnější než kdykoli v minulosti. A mnoho křesťanů dříve silných ve víře to nyní vzdává a odchází od Boha. Už se ani nemodlí o pomoc. Namísto toho si myslí: "Moje zkouška je příliš těžká na to, abych v ní zvítězil!"

Ve třetí kapitole knihy Daniel Bůh proměnil satanův plán na příležitost ukázat celému babylonskému národu sám sebe, jim na svědectví. Protože se tři mladí muži nepoklonili, Pán je vysvobodil. Díky nim národ uviděl Pána Ježíše Krista!

Babylonský král podal jasné svědectví o této události: Otázal se královské rady: „Což jsme nevhodili do ohně tři svázané muže?“ Odpověděli králi: „Jistěže, králi.“ Král zvolal: „Hle, vidím čtyři muže, jsou rozvázaní a procházejí se uprostřed ohně bez jakékoli úhony. Ten čtvrtý se svým vzhledem podobá božímu synu.“ (Daniel 3:24-25, EP).

Král rychle přehodnotil svůj první výnos o uctívání model a vydal nový. "Vydávám rozkaz: Kdokoli z lidí kterékoli národnosti a jazyka by řekl něco proti Bohu Šadrakovu, Méšakovu a Abed-negovu, ať je rozsekán na kusy a jeho dům ať je učiněn hnojištěm, neboť není jiného Boha, který by mohl vyprostit jako tento Bůh.“ (verš 29).

Milovaní, toto vše se stalo díky svědectví tří mužů - spravedlivých ctitelů Hospodina - kteří byli ochotni položit ve víře svůj život.

Z ekonomického, fyzického, rozumového i duchovního či jiného hlediska je situace horší a horší. Bůh už ale položil svoji ruku na oddělené a zbožné muže a ženy, ať jsou kdekoli. Jeho evangelium bude kázáno - na svědectví.

A pak Pán přjde!