MÁLO ČASU

„Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá.“ (Zjevení 12:12)

Tato pasáž ze Zjevení nám říká, že satan oznámil finální válku s Božími svatými. A také zmiňuje, že ďábel má určitou lhůtu na to, aby dokončil svou práci: „protože ví, jak málo času mu zbývá.“

Jako následovníci Ježíše Krista si musíme být neustále vědomi toho, že ďábel je kolem nás a chce nás zničit. A proto Pavel říká, musíme vědět co možno nejvíce o taktikách a plánech nepřítele: „aby nás satan neobelstil ; jeho úskočnost přece známe.“ (2 Kor. 2:11)

Petr nám dává toto varování: „Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako „lev řvoucí“ a hledá, koho by pohltil.“ (1 Petrův 5:8) To neznamená, že se ďábel vznáší někde ve vesmíru a dává příkazy množstvím démonů. Víme, že satan byl svržen na zem, když ho Kristus porazil na kříži. A tudíž je ďáblovo království omezeno na teď a tady.

Naopak od toho, jak někteří křesťané myslí, satan nevlastní všemohoucí sílu. Byl poražen Ježíšem a zbaven veškeré autority. Satan není ani vševědoucí – to znamená, že neumí číst myšlenky. A není ani všudypřítomný – nedokáže být všude v jedné chvíli. Je omezen na to být na jednom místě v jakémkoliv čase.

Ovšem satan má svá sídla a síly rozmístěné na zemi a jeho hostitel ho krmí inteligencí na zavolání. Vidí tě, když se modlíš a vidí i tvou poslušnost Bohu. A to je to, co vyburcovává satanovu zlost proti tobě!
Ten odkaz ve Zjevení 12:12, který říká, že ďábel ví, že už mu zbývá jen málo času, není o čase, kdy satan odchází před příchodem Krista. Ale je to o neustálých lhůtách, sériích krátkých časových úseků, které ďábel má na dokončení své práce. Je to celé o těch časových úsecích, které má na válku proti Božím svatým!