BŮH TO VŠECKO VYKONAL PROSTŘEDNICTVÍM JEDNOHO MUŽE

Zamysli se nad těžkým údělem Izraele v Egyptě. Boží národ byl v neuvěřitelném ruinování a ve velmi rozsáhlém odpadnutí. Satan měl Izrael pod palcem a manipuloval politickými mocnostmi té doby, aby jej obviňoval a pronásledoval. Tento nepřítel se vysmíval Božímu svědectví na zemi a zesměšňoval je. Byla to temná hodina v dějinách Izraele a v průběhu času lid pozbýval odvahy. Začali odpadat a oddávat se radovánkám a smyslnosti Egypta. Začínali se oddávat modlářství a smilstvu. Situace Izraele se zdála být beznadějná a víra tohoto národa pomalu vymírala.

Jak reagoval Bůh na tu rostoucí moc temnoty? Podnítil okolní říše, aby jednaly vůči Egyptu jako Boží metla? Vyvolal mezi Egypťany občanskou válku? Seslal anděly pomsty? Ne – nic takového Bůh neudělal. Měl naprosto odlišný plán a vložil svou ruku na jediného muže, vyvolil Mojžíše!

„Hospodin zjednává spravedlnost a právo všem utlačeným. Dal poznat své cesty Mojžíšovi, synům Izraele svoje skutky. Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný“ (Žalm 103:6-8).

Mojžíš byl mužem modlitby, naprosto uzavřený v modlitební komůrce s Bohem. Odmítl radovánky, pohodlí a pokušení Egypta a místo toho se nechával zcela ovládat Duchem svatým. Neměl žádný vlastní program ani ambice. Vzdal se veškerých svých lidských schopností a stal se závislým na velikém JSEM jako na svém jediném zajištění a zdroji. A přišel ze svaté půdy s vlastním zážitkem vidění Boží svatosti.

A tak v nejčernější hodině izraelských dějin, kdy to vypadalo, že Boží lid podlehne nepříteli, Hospodin vyvolil muže, který pak jednal vprostřed toho všeho na svědectví. A tento jediný muž způsobil pád celého národa a vzestup jiného národa. Bůh to všecko vykonal prostřednictvím jednoho muže!