PŘIVÁDĚNÍ NÁRODŮ KE KRISTU

„Ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země“ (Skutky 1:8).

Žasnu nad spoustou služebníků, jak mladých tak i starých, kteří jezdí po světě a hledají strategie, jak zvýšit růst svých církví, a vyvádí mne to z míry. Dnes mnozí kazatelé navštěvují semináře, kongresy a skupiny expertů, kde mladí profesionální služebníci používají grafy a průzkumy veřejného mínění, aby ukázali, jak budovat početnější církve. Jiní služebníci se hrnou do „obrození“ a doufají, že se naučí nové metody, jak nechat Ducha svatého, aby padl na jejich sbor.

Právě teď vysílají misijní společnosti více pracovníků než kdy dříve. Jejich výzvou je: „Musíme dostat na misijní pole více pracovníků! Je zapotřebí více způsobilých mužů a žen, kteří by získali národy pro Krista.“

Příliš mnoho vyslaných misionářů se po pár letech vrací domů. Jsou na dně, znechucení, ubití démonickými silami těch cizích národů. Proč? Protože se jejich životy neshodují s evangeliem, které káží; nikdy nerozvíjeli vlastní zkušenosti, co se týče poznání Krista jako Pána nebo plnosti Ducha svatého.

Milovaní, toto vyžaduje více než nové myšlenky nebo strategie, které by přivedly národy ke Kristu. Všechny naše plány jsou marné, pokud Ježíš nevládne v každé oblasti našich životů!

Nikdy v dějinách neexistovaly tak zuřivé útoky démonických duchů, kteří se řítí z útrob pekla. Zemi zachvacuje bezzákonnost a národ povstává proti národu. A to všechno se děje, protože satan uvolnil své démonické hordy, aby vedly závěrečnou válku proti svatým!

A přesto Boha nikdy nezaskočí nic, co se děje v našem světě. Nepřekvapuje ho příšerná záplava drog ani krvavá lázeň interrupcí. Takže, jak reaguje v této době zmatku a nemravnosti? Jaký prostředek má v plánu použít proti odpadlictví a rostoucí démonské moci? Co udělá Bůh v takové zničující době?

Jeho odpověď je stále stejná – chce přivést Kristovo vítězství obnoveným způsobem. Bůh vždy reagoval povoláním nového pozůstatku mužů a žen, kteří budou čistým svědectvím jeho spasitelné a posvěcující moci, a totéž dělá i dnes. Má v plánu přivést na scénu antikristovy činnosti skupinu oddělených a Kristem naplněných přemožitelů – zbožných mužů a žen, kteří budou žít v naprosté podřízenosti jeho vládě a vedení!