KOMU VĚŘIT?

Jeden upřímný křesťan se mě ve svém dopise nedávno zeptal: „Komu věřit? Po léta jsem četl díla mnoha služebníků, kteří byli přesvědčení, že konec je blízko. Ale znovu a znovu se netrefili. Uvědomil jsem si, že někteří se jen snažili prodat svou knihu. Ale jiní si skutečně myslí, že jim Bůh řekl, že konec je tu. Tak komu bych měl věřit?“

Párkrát jsem byl ohledně toho zcela zlomen před Bohem a volal k němu z plna hrdla: „Ach, Pane, tolik let kážu, že soud je přede dveřmi. Po léta jsem psal knihy a přicházel s varováním před přicházející ekonomickou krizí. A teď vidím, že se děje něco úplně jiného. Vidím Ameriku, která prosperuje a jde si vesele svou cestou. Náš národ zabijí týdně více než pět tisíc nemluvňat. Kloužeme do propastí neuvěřitelné špíny a vytláčíme tě z každé instituce. Jak dlouho ještě, Pane?“

Cítím, že ze sebe vydávám tentýž výkřik zklamání, který pozvedal k Bohu Jeremiáš. On také roky věrně prorokoval skutečnosti, které se ještě nenaplnily. Křičel: „Sváděl jsi mě, Hospodine, a já se nechal svést. Zmocnil ses mě a zdolals mě. Vysmívají se mi celé dny, každý má ze mě legraci. Křičím, kdykoli promluvím, vykřikuji: „Zkáza! Násilí!“ Slovo Hospodinovo mi přináší celé dny hanbu a posměšky.“ (Jeremiáš 20:7–8).

Ale Jeremiáš nemohl přestat s varováním Božího lidu. I když se jeho proroctví zdála bezdůvodná, nepřestal prorokovat. I já ve své duši cítím podobný oheň a zápal jako Jeremiáš. A jsem mnohem víc než kdy předtím přesvědčen, že náš národ bude uvržen do zničující deprese. Bez ohledu na to, jak vysoko se vyhoupne obchod s cennými papíry, bez ohledu na to, jak neuvěřitelně se možná vzchopí, Amerika je stále ještě na pokraji ohromného krachu. Bůh „si postavil hlavu“ proti tomuto národu pro jeho krveprolévání a, aroganci proti Jeho jménu, a jeho soud je oprávněný.

Přesto děkuji Bohu za mnohá zaslíbení, která nám dal ve svém slově, aby chránil a žehnal svému lidu v nadcházejících bouřích.“

Boží lid, který se modlí, se nemusí bát. Nemáme si dělat starosti, ani se trápit nebo se hněvat. Náš nebeský Otec má všechno pod kontrolou. Ačkoliv vidím, že Jeho soud přichází na náš národ, raduji se, neboť vím, co náš Pán zaslíbil ve svém Slově.
„Sám bude spravedlivě soudit svět, národy bude spravovat poctivě. Hospodin je útočištěm utlačených, útočištěm je v dobách soužení. Ať v tebe doufají, kdo tvé jméno znají, neopustíš, Hospodine, ty, kdo tě hledají!“ Žalm 9:9–11