POHNOUT SVÍCNEM

Kristova slova ve Zjevení 2,5 jasně naznačují, že bychom se měli mít na pozoru. „Čiň pokání a dřívější skutky. Nebudeš-li činit pokání, přijdu k tobě a pohnu tvým svícnem z jeho místa.“

Ježíš tu říká, že když nebudeme činit pokání, přijde a vezme všechnu duchovní autoritu, kterou jsme dostali. To znamená náš vliv na naše město, na společnost, na sousedy, na všechny, na které můžeme mít nějaký vliv. Každý kousek autority nám bude vzat.

Právě teď církve po celém světě zavírají své dveře. Jejich světla jsou doslova zhasínána, dopadl na ně soud, který si způsobily, když odmítly činit pokání. Bůh řekl, že ztratí schopnost rozlišit dobré a špatné, duchovní požehnání, finance, Jeho přítomnost. Teď jsou mrtvé, bez života, s pouhými vzpomínkami na dřívější Boží požehnání.

Před třiceti lety jsem kázal v mnoha takových církvích. V té době byly plné horlivých věřících, zatímco dnes v jejich lavicích sedává sotva pár lidí. Brzo z nich nezbyde vůbec nic a jejich dveře se nadobro zavřou. Bůh napsal „Í-kábód“ přes jejich dveře, což znamená „Duch Páně odešel!“

Milovaní, Hospodin dává tuto stejnou zprávu každému křesťanovi osobně. Říká, „pokud odmítnete činit pokání – pokud zůstanete ve své apatii – já pohnu s vaší lampou. Už dále nebudete mít žádný vliv na svou rodinu, na vaše spolupracovníky – na nikoho!“

I když však čteme tato slova, nemáme se bát. Ježíš končí své napomenutí takto: „Kdo zvítězí, tomu dám jíst ze stromu života v Božím ráji“ (Zjevení 2,7). Drazí svatí, Ježíš je ten strom! Říká nám: „Pokud budete činit pokání, dám vám stálý život ze sebe samého. A dokud mě budete milovat, budu ve vás živit tok nadpřirozeného života. Tento život se bude projevovat vaší schopností rozlišovat dobré a špatné, láskou k lidem a dobrou prací pro mé království!“ To jsou rysy, kterými se vyznačuje každý křesťan, který opravdu miluje Ježíše.

Ježíš zaslíbil, že zbožný smutek, kajícné srdce a obnovená láska k němu vás povede k životu. Tak se modlete právě teď: „Pane, dej mi opravdu kajícné srdce. Ať jsem znovu tím, kým jsem byl, když jsem si tě poprvé zamiloval. Ale tentokrát mě vezmi do sebe hlouběji, než jsem byl kdy předtím.“

Když činíte pokání, Boží Duch ve vás začne tvořit nové odhalení Kristovy slávy a bude to viditelné pro každého kolem vás!