BŮH MLUVÍ JASNĚ

Bůh k nám dnes stále promlouvá jasně. Jeho nebeský hlas zní mocně napříč celou zemí a ten hlas přichází skrze Člověka – Ježíše – který sedí po pravici Otce. Uvažuj nad těmito slovy z epištoly Židům:

„Nestanuli jste jako Izrael před tím, co je hmatatelné: před hořícím ohněm, temnotou, mrákotou, bouří, zvukem polnice a před hlasem Božích slov, při němž posluchači prosili, aby toho byli ušetřeni. (Nemohli totiž snést slova výstrahy: Dotkne-li se i jen zvíře té hory, bude ukamenováno. Pohled na to byl tak hrozný, že Mojžíš řekl: Třesu se hrůzou a děsem.)

„Vy stojíte před horou Siónem a městem Boha živého, nebeským Jeruzalémem, před nesčetným zástupem andělů a slavnostním shromážděním církve prvorozených, jejichž jména jsou zapsána v nebi, a před Bohem, soudcem všech, a před zesnulými spravedlivými, kteří již dosáhli cíle, a před Ježíšem, prostředníkem nové smlouvy, a před jeho krví, která nás očišťuje, neboť volá naléhavěji než krev Ábelova.

„Varujte se tedy odmítnout toho, kdo k vám mluví. Jestliže neunikli trestu ti, kdo odmítli tlumočníka Božích příkazů na zemi, tím spíše neunikneme my, odvrátíme-li se od toho, který mluví z nebe. Jeho hlas tehdy zatřásl zemí, nyní však slibuje: Ještě jednou otřesu nejen zemí, nýbrž i nebem. Těmito slovy naznačuje, že otřese vším stvořením a promění je, aby zůstalo jen to, co je neotřesitelné“ (Židům 12:18-27).

Chápeš, o co jde v těchto verších? Když Bůh promluvil poprvé, lid odpověděl: „Už k nám nemluv z nebe. Mluv k nám skrze člověka.“ A Mojžíš prorokoval: „Tak, jak jste žádali, Bůh vzbudí proroka. Bude zcela člověkem – a bude k vám mluvit Boží slova.“

Tím zaslíbeným prorokem byl Ježíš. On byl vtěleným Bohem, Pánem v lidském těle. Na zemi sloužil jako člověk a zástupy svědků viděly, jak jako člověk vystoupil do nebe. Nyní má mystické tělo, kterým je jeho Církev. Ale Ježíš je stále tělesným člověkem – stále pohnutý lidskými pocity, které my všichni prožíváme.

Dnes, v těchto posledních dnech, Bůh mluví ještě jednou z nebe a říká nám, že otřese vším viditelným.