HLAS VÍTĚZNÉHO KRISTA

Když Bůh řekl: „Ještě jednou otřesu nejen zemí, nýbrž i nebem“ (Židům 12:26), v podstatě říkal: „Otřásl jsem zemí na hoře Sinaj. Když však promluvím v těchto posledních dnech, můj hlas otřese jak přirozeným tak duchovním světem. Stav věcí se zachvěje; nic nezůstane takové, jaké to je. Cokoli se nazývá zbožné – všechno, co patří Kristu nebo Církvi – bude otřeseno hlasem mého Syna, který promluví z nebe.“

Bůh varoval Izrael, že všichni, kteří odmítají poslouchat jeho proroka, budou přivedeni k zúčtování: „Kdo by má slova, která on bude mluvit mým jménem, neposlouchal, toho já sám budu volat k odpovědnosti“ (Deuteronomium 18:19). Říkal: „Postihnu každou neposlušnost – a ty se ze všeho budeš zodpovídat.“

Písmo zjevuje, že ti, kdo ignorují slova Božího proroka, upadnou do záhuby. Seschnou a zhořknou, zemřou bez jakékoli radosti či pokoje. „Varujte se tedy odmítnout toho, kdo k vám mluví. Jestliže neunikli trestu ti, kdo odmítli tlumočníka Božích příkazů na zemi, tím spíše neunikneme my, odvrátíme-li se od toho, který mluví z nebe“ (Židům 12:25).

Milovaní, nikdy neunikneme Božímu hněvu – ani jako národ, ani jako jednotlivci. A právě teď Ježíšův hlas otřásá každým národem, a přivádí instituce, vůdce a ekonomiku do nestability. Říká větru a živlům: „Vaňte na zemi.“ Říká mrakům: „Nevydávejte déšť.“ Říká ekonomice světa: „Všichni chamtiví - buďte souzeni.“

Bůh též přikazuje: „Věznice, otřeste se. Vlády, otřeste se. Finanční systéme, otřes se. Školy, otřeste se. Vojenské síly, otřeste se. Soudy a zákonodárci, otřeste se. Všechno na zemi, otřes se, dokud nezůstane žádný základ, ale pouze Pán.“

Není to ďábel, který vším otřásá. Celým světem otřásá hlas vítězného Krista. Člověk ve slávě povstal v moci na svém trůnu a mluví slovo, jež otřásá všemi věcmi.