ZDROJ SÍLY by Carter Conlon

Zamyslete se na okamžik nad vším, co proti vám dnes stojí a brání vašemu dědictví v Kristu. Mohou to být slova, která vám řekli, když jste byli malí: „Jsi hloupý! Nikdy ničeho nedosáhneš! Opouštím tě, protože za to nestojíš.“ Ať bylo řečeno cokoli či ať už nyní čelíte čemukoli, mějte na paměti, že se vás to všechno snaží zastavit na hranici úžasného života v Kristu.

Jozue řekl lidu: „Nebojte se lidu té země. Sníme je jako chleba“ (Numeri 14,9). Jinými slovy, překážky nás posílí a nasytí. To je ovšem opak obecného přesvědčení. Překážky chápeme jako hrozné věci, které jsou větší než my. Cítíme proti nim tak malí, děsí nás a zastrašují. Jak nás to tedy může nasytit?

Pamatujete si na to, když Ježíš sloužil v Samaří a učedníci pro něj chtěli sehnat jídlo? Vrátili se a nabízeli mu jídlo, ale on odpověděl: „Já mám k nasycení pokrm, který vy neznáte“ (Jan 4,32). Ježíš v podstatě říkal: „Mám zdroj síly, o kterém ještě nevíte. Ještě jste to neokusili, nevíte, co to je, ani jak vás to může nasytit.“ Učedníci se pak obrátili jeden na druhého a ptali se: „Kdo mu tedy přinesl něco k jídlu?“ Ale Ježíš jim vysvětlil: „Můj pokrm jest, abych činil vůli toho, který mě poslal, a dokonal jeho dílo“ (verš 34). Jinými slovy: „To je můj pokrm, to mě sytí – čelit všemu, co se staví proti Boží vůli a vítězit nad tím Jeho silou.“

Ježíš pokračoval: „Neříkáte snad: Ještě čtyři měsíce a budou žně? Hle, pravím vám, pozvedněte zraky a pohleďte na pole, že již zbělela ke žni“ (verš 35). Nevím, kolikrát jsem slyšel křesťany říkat, že přichází čas žně – velký den, kdy mnoho lidí přijde ke Kristu. Ale tady Ježíš říká svým učedníkům: „Poslouchejte, zvedněte oči, doba žně už je tady, nastal čas sklízet.“

„Již přijímá odměnu ten, kdo žne, a shromažďuje úrodu k věčnému životu, aby se společně radovali rozsévač i žnec“ (verš 36). Ten, kdo jde žnout, obdrží mzdu, a tou je Boží podpora a síla. Dostanou ji ti, kdo říkají: „Pane, dávám ti vládu nad svým životem. Chci dělat Boží práci, ať budu muset čelit čemukoli, protože v tom najdu svůj pokrm.“


__________
Carter Conlon se připojil k pastorům církve Times Square Church v roce 1994 na vyzvání zakládajícího pastora, Davida Wilkersona, a roku 2001 byl jmenován do úřadu vyššího pastora. Je to silný a soucitný vedoucí, častý mluvčí na konferencích pastorů a vedoucích, které jsou pořádány po celém světě organizací World Challenge.