MALÝ OPĚRNÝ BOD

Jakub nám říká: „Máte-li však v srdci hořkou závist a svárlivost, nechlubte se moudrostí a nelžete proti pravdě. To přece není moudrost přicházející shůry, ale přízemní, živočišná, ďábelská. Vždyť kde je závist a svárlivost, tam je zmatek a kdejaká špatnost“ (Jakub 3:14-16).

Povšimněte si, koho zde Jakub oslovuje. Ve verši 13 říká: „Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný?“ Říká nám: „Možná máš velikou duchovní moudrost a poznání. Avšak pokud je ve tvé domácnosti hořkost, ve tvém srdci svár, na tvém pracovišti závist, vůbec si nemysli, že jsi duchovní. Máš mylnou představu.“

Když Jakub hovoří o svárlivosti a hořkosti, mluví o hádkách a kritizování. A říká, že je to všechno ďábelské, smyslné dílo toho zlého. Stručně řečeno: každý, kdo si drží hořkost, dává příčinu ke sváru – a co je horší, otevírá své srdce démonské posedlosti.

Znáš lidi, jejichž hořkost je zavedla k démonské posedlosti? Za čas začíná jejich vnější člověk projevovat temnotu, kterou si drží uvnitř. Nakonec se začíná jejich tělo hroutit a stává se postiženým a sešlým, a oni trpí duševní nerovnováhou. Kdykoli je ďáblu poskytnuto takové území, činí naprostou destrukci.

A tak jdi do toho, drž si svou nevraživost. Drž si svou hořkost. Pokračuj v rozdmýchávání sváru. Pokud to budeš činit, budeš v naprosté vzpouře proti Bohu a jeho Slovu a otevřeš se Satanovi. Duchovně oslepneš a v srdci se zatvrdíš.

Oproti tomu, jestliže jsi duchovní – ochotně poslušný Božího Slova – potom nehledě na to, jak moc jsi zraněn, projevíš pokojnou moudrost mírnosti tím, že odpustíš.

Na cestě do Jeruzaléma jsem viděl mocný příklad toho, jak Satan může obdržet démonský opěrný bod dokonce i na nejmenším území. Když jsem shlédl z Olivové hory na svaté město, uviděl jsem zemi, kde stojí muslimský chrám, Skalní dóm.

Ten maličký kousek země zabírá asi jen necelý akr. A přesto jej Satan dostal do rukou a vybudoval na něm svůj chrám, který se nyní stal ohavností zpustošení, jež je zmíněna v Písmu. Ďábel dokázal zaměřit svou moc na samotný střed Božího vyvoleného lidu, Izraele. A to všecko se stalo, protože dostal jenom malý opěrný bod. Toto je barvitý popis toho, co Satan dělá, když získá byť jen nejmenší část území.