SLUŽBA DUCHA SVATÉHO

Proměnění je výhradně dílem Ducha svatého. „Oč slavnější bude služba Ducha!“ (2. Korintským 3:8). My se prostě nedokážeme změnit sami. Jedině Boží Duch nás může přiblížit slavné Kristově podobě. Všichni jsme slyšeli: „Když se člověk obrátí k Bohu, Bůh odstraní závoj z jeho očí.“ To je jen a pouze dílo Ducha.

Také čteme: „Duch je tím Pánem, kde je Duch Páně, tam je svoboda“ (verš 17). Slovo „svoboda“ zde znamená „již ne otrok; osvobozený od břemene; volný, nespoutaný.“ To je popis svobody, která přichází, když si necháme otevírat oči. Náhle vidíme věci v novém světle. Jedině Duch svatý může odstranit náš celoživotní způsob nazírání na věci, obrátit nás a vypravit nás na správnou cestu.

Stručně řečeno: Obrácení, které zde Pavel zmiňuje, znamená plně důvěřovat Božímu Duchu. Také to znamená odvrátit se ode všech nebiblických rad, veškerých našich vlastních myšlenek a plánů, a vyzvat Ducha svatého, aby tě vedl on sám.

Pavel tento druh obrácení zažil. V 9. kapitole Skutků, když byl ještě znám jako Saul, byl na špatné cestě a jel do Damašku, aby tam pronásledoval křesťany. Typický příklad očí zakrytých závojem! Saul vlastně věřil, že prokazuje Bohu laskavost, když zatýká věřící a dává je do vězení.

Ale Pán tohoto muže zastavil a vytvořil v jeho životě krizi. Když se Ježíš setkal se Saulem na cestě do Damašku, udeřil ho silným světlem, které bylo tak mocné, že jej doslova oslepilo. Oslepeného Saula museli vést do damašského domu, kde zůstal, dokud nepřišel zbožný Ananiáš. Ananiáš mu řekl: „Saule, můj bratře, posílá mě k tobě Pán – ten Ježíš, který se ti zjevil na tvé cestě; chce, abys opět viděl a byl naplněn Duchem svatým. Tu jako by mu s očí spadly šupiny, zase viděl“ (Skutky 9:17-18).
Saul přenechal svou minulost, budoucnost, všechno Duchu svatému – a z jeho očí byl okamžitě odstraněn závoj.