JSME NEUSTÁLE PROMĚŇOVÁNI

Ať se nám to líbí nebo ne, všichni jsme v průběhu té či oné změny. V duchovní oblasti neexistuje nic takového jako pouhé bytí; jsme proměňováni, buď se stáváme lepšími anebo horšími. Buď se stáváme podobnějšími našemu Pánu anebo světu – buď rosteme v Kristu, anebo sklouzáváme ke špatnému.

Stáváš se tedy laskavějším a kurážnějším, podobáš se stále více Ježíši? Díváš se denně rozvážně do tohoto zrcadla a modlíš se: “Pane, chci se podobat tvému obrazu v každé oblasti svého života”?

Nebo v tobě zapustila kořeny hořkost, a tvé srdce se stává vzpurné a tvrdé? Naučil ses bránit se štítem před usvědčujícím hlasem Ducha svatého? Chrlíš ze sebe věci, o nichž sis kdysi myslel, že u křesťana není možné, aby je vypustil z úst? Natolik ses zatvrdil, že se již nemůžeš změnit?

Pokud tě to popisuje, jasně ti říkám: Nikdy nezískáš vysvobození, jestliže se nezměníš. Tvůj život bude více chaotický a tvá situace se zhorší. Přestaň vyhrocovat svůj případ, ukazovat prstem a ospravedlňovat se. Bůh se s tebou nesetká, dokud se neprobudíš a nepřipustíš: „Nic se nezmění, pokud se nezměním já.“

Upřímně volej k Pánu v modlitbě: „Proměň mne, Pane. Důkladně mě prozkoumej – ukaž mi, kde jsem selhal a odpadl. Odhal mou pýchu, můj hněv, moji tvrdohlavost a můj hřích. Pomoz mi to všechno odložit.“

Kolik ještě odborníků, poradců, osamělých nocí a marných snah musíš přetrpět, než si uvědomíš pravdu? Jestliže se chystá jakékoli uzdravení či obnovení, musíš přijmout zodpovědnost. Tvůj zázrak závisí na tom, nakolik jsi proměněn.

„Ty, kdo úpěli, Hospodin slyšel, ze všech soužení je vysvobodil. Hospodin je blízko těm, kdo jsou

zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán. Mnoho zla doléhá na spravedlivého,

Hospodin ho však za všeho vysvobodí“ (Žalm 34:18-20).