HLAS BOŽÍ JE MOCNÝ

Klíč k pochopení, jak Satan škodí církvi Ježíše Krista, najdeme ve slově vzpoura. Jednoduše řečeno, vzpoura znamená stavět se proti vládě a autoritě Božího Slova. Když Lucifer vyhlásil válku proti Bohu, postavil se ve vzpouře Slovu Všemohoucího.

Abyste rozuměli - Boží Slovo je Jeho moc. Skrz ně stvořil svět. Skrz ně jsou slunce, měsíc a hvězdy stále na svých místech. Jeho Slovem je všechno stvořeno a Jeho Slovem žije. Svým Slovem Bůh svrhává krále a pozvedá národy. Svým Slovem žehná a zachraňuje, soudí a ničí. (Žalm 29:3-9)

Satanovým cílem je vždy pokoušet Boží lid, aby se vzpíral Jeho Slovu. Zasel semínka vpoury do Adama a Evy, až si řekli: Vím, co řekl Bůh, ale budu jednat podle své vůle. Takové myšlenky vedly k pádu lidstva.

Satan byl také úspěšný v podněcování vzpoury v Bohem vyvoleném národě, Izraeli. Žalm 78 říká, že Izrael byl "pokolení vzpurné a svéhlavé, pokolení se srdcem nestálým a s duchem Bohu nevěrným". (Žalm 78:8) A Písmo také o Izraeli říká: "Vy jste však nebyli ochotni vydat se vzhůru a vzepřeli jste se příkazu Hospodina, svého Boha". (Deut. 1:26)

Všimněte si, že Bůh všem těmto lidem své Slovo jasně zjevil. A přesto se Mu vzpírali. Proč? Byli svedeni Zlým.

Satan se bude pokoušet i tebe ke vzpouře proti Božímu Slovu. Ví, že na tebe nebude fungovat očividné pokušení, tak se ti do mysli dostane nenápadnými svody, poté, co ti život zaplaví zkouškami, bojem, trápením. A zkusí ve tvém životě zablokovat Boží požehnání, stejně jako překážel apoštolu Pavlovi v Jeho službě.

Mnozí padli za oběť nenápadným pokušením. V Žalmech se říká, že takoví věřící "žili v temnotě, ve stínu smrti, ve svém neštěstí sevřeni železy, neboť se vzpírali výrokům Božím, záměry Nejvyššího pohrdli". (Žalm 107:10-11)