CHVÁLIT BOHA ZA JEHO DOBROTIVOST

„Tvoje velebnost je důstojná a slavná, chci přemýšlet o tvých divuplných dílech. Všichni budou mluvit o tvých mocných, bázeň vzbuzujících skutcích, i já budu vypravovat o tvé velikosti. Budou šířit vše, co připomíná tvoji velkou dobrotivost, budou jásat, jak jsi spravedlivý“ (Žalm 145:5-7).

Nemůžeme popřít Boží tvrzení, že ho máme chválit za veškerou jeho znamenitost, ale zejména jsme povoláni ho chválit za jeho dobrotivost.

Všimněte si, že žalmista vyžaduje hojnost chválení na památku Otcovy dobroty. David běžně zpíval tyto chvály jako velkolepá vyjádření, jakoby chvála tryskala ven jako tryská voda z kašny.

V Žalmu 107:8-9 David píše: „Ti ať vzdají Hospodinu chválu za milosrdenství a za divy, jež pro lidi koná: dosyta dal najíst lačným, hladovým dal plno dobrých věcí.“

Tato pravda o chválení Boha za jeho dobré věci v minulosti vyvolala v mém srdci akord a pohnula mnou, abych udělal totéž, co David. Jsme povoláni oslavovat Boží dobrotivost!

David se sdílí o dobrotivosti – o Boží tendenci používat slitování, když soucítí s našimi souženími a trápeními. David čerpal z Exodus 34:6, kde Bůh řekl Mojžíšovi: „Když Hospodin kolem něho přecházel, zavolal: Hospodin, Hospodin! Bůh plný slitování a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný a věrný.“

Milovaní, ohlédněte se zpět do minulosti a připomeňte si, jak k vám byl Hospodin dobrý. Rozjímejte o jeho soucitu, který vám nikdy neopomene vyjádřit. Nacházím potěšení, když chválím Boha za všechno, ale zejména za jeho dobrotivost. Nejen za dobrotivost v minulosti, ale i za tu, kterou denně vidím – za dobro, které vidím kolem sebe v současnosti.

„Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů“ (Žalm 23:6).