VÍRA MUSÍ BÝT ZALOŽENA NA SLOVĚ

Boha trápí, když se víra Jeho lidu otřásá – když mu v těžkých časech nedůvěřují. Milovaní, náš největší hřích je naše neochota uvěřit, že Bůh splní, co zaslíbil. To ho uráží víc než smilstvo, cizoložství, užívání drog, alkoholismus a jiné hříchy těla.

Jeho Slovo říká: „Pán však dovede vytrhnout zbožné ze zkoušky“ (2. Petrova 2, 9). Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát (1. Korintským 10, 13).

Tyto verše jsou buď pravdivé, nebo lživé. Pokud jsou pravdivé, pak na nich musíme stát. Bůh chce, abychom mohli říct: „Pane, jestli v tuhle chvíli zemřu, ať zemřu ve víře. Věřím, že mě neopustíš, takže ať zemřu, nebo budu žít, jsem Tvůj.“

I kdyby na vás útočilo peklo. I kdyby se na vás všechno sesypalo. Nás Bůh je mocný – a ví, jak vás ochránit.

Jeho záměrem bylo, abychom vy i já zažívali v životě s Ním radost, pokoj, vítězství a odpočinutí. Hledá muže a ženy, kteří se postaví tomu, co přináší tento temný věk – služebníky, kteří budou pevně stát, v klidu a pokoji, neboť v nich přebývá Kristus.

Bůh touží po tom, abyste dosáhli takové důvěry, že už se nikdy nebudete bát, ale naleznete opravdové odpočinutí v Jeho moci a síle. Dokáže vás ochránit před všemi nástrahami, zkouškami a pokušeními – pokud mu budete důvěřovat.

„Jen on je má skála, má spása, můj nedobytný hrad, mnou nic neotřese. Má spása a sláva je v Bohu, on je má mocná skála, v Bohu mám útočiště. Lide, v každý čas v něho doufej, vylévej před ním své srdce! Bůh je naše útočiště“ (Žalm 62, 7 – 9).