NEMOHL PŘEMOCI BOŽÍHO SYNA

"A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy.Ta žena byla těhotná a křičela v bolestech, neboť přišla její hodina.Tu se ukázalo na nebi jiné znamení: Veliký ohnivý drak s deseti rohy a sedmi hlavami, a na každé hlavě měl královskou korunu. Ocasem smetl třetinu hvězd z nebe a svrhl je na zem. A drak se postavil před ženu, aby pohltil její dítě, jakmile se narodí." (Zjevení 12:1 - 4, EP).

Satan věděl, že ze Staré smlouvy, z ostatku Izraele, chce Bůh dát vzniknout církvi. Mělo to být slavné tělo, takže ďábel ještě jednou vyhlásil válku a stavěl na tom, že nyní by mohl vybojovat bitvu na svém území, totiž na Zemi.

Tento úsek Písma nám vnuká myšlenku, že satan věděl o tom, že nemůže zasáhnout dítě v Mariině děloze. Proto se odhodlal zničit Krista hned, jakmile se narodí. Shromáždil svoje démonické síly v okolí Betléma a poslal duchy klamu, kteří měli zaslepit znalce Písma, kněze a farizeje. Potom jeho vlastní duch vstoupil do krále Heroda a obsadil jej. Pokud by satan nemohl zabít Krista samotného, měl by tak k dispozici muže, který by to pro něj udělal.

Ale Hospodinovy armády nebeských andělů strážily dítě, takže se jej satan nemohl dotknout. Nezbylo mu než čekat dalších třicet let, aby se mohl pokusit Krista pohltit. Jeho další šance nastala na počátku Ježíšovy služby, když Duch svatý dosvědčil, že právě On je tím Mesiášem. V tom okamžiku satan vedl Krista do pustiny, aby jej tam pokoušel, nicméně Ježíš jej porazil i v této bitvě. Bůh opět ochránil svého Syna a poslal anděly, aby jej obsluhovali, když byl fyzicky vyčerpaný.

Ďábel měl třetí poslední příležitost, jak pohltit Krista. Tentokrát soustředil svoje síly na to, aby Ježíše zabil ukřižováním a vhodil jej do hrobu. Poslal démonické duchy, aby podněcovali dav, vstoupil do kněží, vojáků, politických vůdců a falešných svědků. Nakonec si myslel, že prožívá svoje vytoužené vítězství. Nyní by se mohl odvážit vést válku na všech frontách!

Konec příběhu znáte: den vzkříšení byl pro satana tou nejvíc zahanbující porážkou. Když Ježíš vystoupil na nebesa, byl navždy z ďáblova dosahu "ale dítě bylo přeneseno k Bohu a jeho trůnu." (Zjevení 12:5b, EP) Celé peklo se otřáslo, protože satan opět prohrál. I když použil veškerou svoji moc, stále nemohl porazit Božího Syna.