NESPOKOJIT SE S MÁLEM!

Je toho tolik, co vám Bůh chce dát. Praví: „zotvírám vám nebeské průduchy a vyliji na vás požehnání, že ho ani nepoberete“ (Malachiáš 3,10). Hospodin stojí v plném skladišti a říká: „Jsem dávající Bůh – ale tak málo z vás ode mě dostává. Nenechají mě být jim Bohem!“

Samozřejmě, že máme děkovat Bohu za všechno, co pro nás už udělal a co nám dal. Ale nemáme být spokojeni s tím, o čem si myslíme, že je to hodně! Mnohým křesťanům stačí, když sedí v kostele a jsou požehnáni Boží přítomností. Takoví lidé jsou jenom „spokojené houby“, které všechno vsakují – ale omezují Boha ve svých životech, ačkoliv on je touží pomazat do služby.

Když učedníci žasli nad Ježíšovými zázraky, on odpověděl: „Hospodin má pro vás ještě větší věci!“ Mnoho z nás je jako ti učedníci. Vidíme jeden zázrak a vystačí nám to na zbytek života. Ale kdybychom opravdu znali Boha a nechali ho být nám Bohem, žádali bychom Ho o mnohem více.
  • Dosáhli bychom vírou až do nebes a věřili Bohu, že svrhne bezbožné vůdce v místních i státních úřadech. Sesadili bychom úřady a vlády, jak Pán řekl! 
  • Věřili bychom, že Bůh nám pomůže nasytit naše města evangeliem Ježíše Krista. Povstali bychom ve víře proti každé zbrani namířené proti nám a potlačili bychom Satanovy pevnosti v našich rodinách a sborech. 
Naše představy by byly neomezené. Věřili bychom, že Bůh udělá pro své království ještě větší věci! „Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit nade všechno víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků!“ (Efezským 3,20-21).