JSI POŽEHNÁN by Gary Wilkerson

„V zemi nastal opět hlad, jiný než onen první“ (Genesis 26:1). Jestliže jsi zemědělec a celá tvá obživa závisí na úrodě, potom nechceš slyšet, že v zemi byl hlad. Ani nechceš slyšet „jiný než onen první.“

Tomu čelil Izák. Jeho otec už měl za sebou hlad a nyní měl on zažít jiný hlad. Pravděpodobně si pamatoval, jak hrozný byl ten předchozí a v srdci mu vyvstaly obavy.

Bible říká něco zajímavého: „Izák tedy odešel do Geraru k abímelekovi, pelištejskému králi. Ukázal se mu totiž Hospodin a pravil: Nesestupuj do Egypta. Přebývej v zemi, o níž ti řeknu. Pobývej v této zemi jako host. Já budu s tebou a požehnám ti, tobě a tvému potomstvu dám všechny tyto země. Tak splním přísahu, jíž jsem se zapřisáhl tvému otci Abrahamovi: 'Tvé potomstvo rozmnožím jako nebeské hvězdy; tvému potomstvu dám všechny tyto země. Ve tvém potomstvu dojdou požehnání všechny pronárody země.' To proto, že Abraham uposlechl mého hlasu a dbal na to, co jsem mu svěřil: na má přikázání, nařízení a zákony“ (Genesis 26:1-5).

V 5. verši je klíčové slovo uposlechl. Abraham uposlechl Pána a stejně tak Izák. Ve skutečnosti zde Izák skvěle uposlechl Boha. Chci to říci tak jasně a jednoduše, jak dovedu – když uposlechnete Boha, výsledkem je Boží požehnání. Jste spaseni milostí, a přece jste Bohem povoláni, abyste byli poslušnými lidmi.

Když uděláš krok víry a řekneš: „Bože, je to těžké. Nejsem si jistý, že to dokážu, ale uposlechnu,“ potom se ti nebesa otevřou.

Ať tě Bůh žádá o cokoli, uposlechni ho. Jestliže ti říká, abys dal, uposlechni ho. Jestliže ti říká, abys šel, uposlechni ho. Nežij tím, co chceš dělat ty; žij tím, co chce Bůh, abys udělal, a zjistíš, že přichází požehnání k tobě, na tebe a kolem tebe.