VZEPŘI SE A OBNOV SE

Jestliže se zeptáš nějakého křesťana, jak bojuje s ďáblem, pravděpodobně bude citovat Jakub 4:7: „Vzepřete se ďáblu a uteče od vás.“ Co však Jakub míní vzepřením se a jak se vzpíráme Satanově moci?

Když jsi sám s Bohem na modlitbách, jsi naprosto imunní vůči ďáblovým prostředkům. A tak běž k Božímu trůnu ve víře, vzývej ho a postav se na moc Kristovy krve.

Apoštol Jan píše: „Ale té ženě byla dána dvě křídla veliké orlice, aby před tím hadem uletěla na poušť, na své místo, kde byla živena“ (Zjevení 12:14). Věřím, že ta dvě orlí křídla, o nichž zde Jan mluví, jsou Starým a Novým Zákonem Božího Slova. Když k nám přichází ďábel, dokážeme před ním uprchnout na křídlech Božího Slova na místo, kde jsme Bohem živeni.

Apoštol Pavel také používá slovo živený, když píše: „živený slovy víry a správného učení“ (1. Timoteus 4:6). Řecké slovo pro živený zde znamená vychovaný v Písmu a zasvěcený do Božího Slova.

V tom je naším příkladem Ježíš. Když se s pomocí Božího Slova vzpíral pokušení, ďábel utekl. Proč? Protože pravda Satana odhalila a vystavila ho hanbě. List Židům říká, že všichni, kdo uvěřili Božímu Slovu „svou vírou dobývali království, uskutečňovali Boží spravedlnost, dosáhli toho, co jim bylo zaslíbeno; zavírali tlamy lvům“ (Židům 11:33). Když stojíme na Božím Slovu, umlčujeme pekelné mocnosti.

A tak, když uslyšíš řev lva, padni na tvář před Otcem. Ponoř se do Jeho Slova a jeho orlí křídla tě přenesou přes každou přemáhající záplavu pokušení.

„Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jako orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení“ (Izajáš 40:31).