DOBROTIVÉ POŽEHNÁNÍ

"Žádost srdce jeho dal jsi jemu, a prosbě rtů jeho neodepřel jsi. 

Předšel jsi jej zajisté hojným požehnáním, vstavil jsi na hlavu jeho korunu z ryzího zlata.
(Žalm 21:3-4, KP) Slovo předejít je povětšinou spojeno s překážkou, ne s požehnáním. Moderní překlad by zde zněl: "Hospodin překazil Davidovy plány svým požehnáním dobrých darů."

Biblický výraz pro "předejít" nastiňuje zcela odlišný význam. Znamená v podstatě předjímat, předcházet, předvídat a dopředu zrealizovat, zaplatit dluh před datem splatnosti. Navíc, skoro ve všech případech, v sobě zahrnuje něco příjemného.

Izaiáš nám dává letmo zahlédnout podobnou příjemnou zkušenost, když vysvětluje, jakým způsobem Bůh předvídá naši potřebu a naplňuje ji s předstihem. "Nadto stane se, že prvé než volati budou, já se ohlásím; ještě mluviti budou, a já vyslyším." (Iz 65:24, KP).

Tento verš nám poskytuje neuvěřitelný obrázek Boží lásky k nám. Evidentně tolik touží nám požehnat, zcela připraven v našich životech projevit svou milující laskavost, že na nás nemůže čekat, až mu řekneme naše potřeby. Vyskočí a prokáže nám skutek milosrdenství, milosti a lásky ještě dříve, než stačíme požádat - a toto Mu přináší svrchovanou radost.

To je přesně to, co David chtěl vyjádřit v Žalmu 21: "Hospodine, ty na mne vyléváš požehnání a vlídnost ještě dříve, než stačím požádat. A nabízíš více, než bych si kdy dovolil žádat. "
David odkazuje na úžasné dílo, které Bůh pro něj vykonal v duchovní realitě. Bylo to něco, co mu dalo odpověď na modlitby, strhující moc, vítězství nad jeho nepřáteli a nevyslovitelnou radost. A Bůh udělal toto vše ještě dříve, než se David mohl jít modlit a odložit břemena, která nesl ve svém srdci, nebo přednést svoji žádost. Jakmile pak David vylil svoje srdce, tak zjistil, že Bůh už učinil opatření, potřebné k porážce jeho nepřátel. Měl zajištěné vítězství ještě dříve, než se stačil přiblížit k bitevnímu poli!