POTŘEBUJEŠ DUCHA SVATÉHO

Abys byl dobrým vojákem ve službě našemu Pánu Ježíši Kristu, nestačí jen, abys byl spasen. Potřebuješ mnohem více: Potřebuješ být pokřtěn Duchem svatým!

V Pavlově době někteří věřící ani nevěděli, že existuje Duch svatý. „Řekl jim: Přijali jste Ducha svatého, když jste uvěřili? Ale oni mu řekli: Nikdy jsme ani neslyšeli, že je Duch svatý“ (Skutky 19:2). Tito lidé byli spaseni, ale je jasné, že nebyli naplněni Duchem svatým.

Věřím, že jsme spaseni skrze sílu a službu Ducha svatého. Avšak Písmo nám navíc říká, že existuje také křest, naplnění, které činí Duch svatý.

Ježíš neposlal své učedníky do světa dříve, než byli pokřtěni Duchem svatým. Učedníci měli čistá srdce a víru k uzdravování nemocných a byli svědky jeho vzkříšení. Byli dokonce ochotni pro Ježíše zemřít, co mohlo být více?

Jasně, že bylo něco více! „Ale přijmete moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mi svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku i v Samaří a až do posledních končin země“ (Skutky 1:8).

Skutečně chceš Ducha svatého? Musíš být přesvědčen o tom, že Duch svatý je tu pro tebe. Musíš se dostat do stavu, kdy budeš vědět, že nejsi nic, nemáš nic a že nemůžeš dělat nic bez moci Ducha svatého a bez vedení Duchem svatým.

Každou hodinu čtou zástupy po celém světě toto zaslíbení v Bibli, anebo o něm slyší kázání. A tak volají v modlitbě a jsou pokřtěni Duchem svatým.

„A stane se v posledních dnech, praví Bůh, že vyliji ze svého Ducha na veškeré tělo … v těch dnech vyliji ze svého Ducha“ (Skutky 2:17-18). Je na tobě, abys Boha požádal: „Čím více váš nebeský otec dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí?“ (Lukáš 11:13).