VŠE, CO CHCE, JE TVOJE VÍRA

Bůh nechce tvůj dům, tvé auto, tvůj nábytek, tvé úspory, tvůj majetek. Všechno, co chce, je tvoje víra – tvoje silná víra v jeho Slovo. A to může být věcí, kterou jiní, duchovněji vypadající lidé, postrádají. Asi se díváš na jiného člověka jako na duchovnějšího než jsi ty, ale tento člověk může ve skutečnosti těžce zápasit, aby si udržel vzhled spravedlivého. A přesto, když se Bůh dívá na tebe, prohlašuje: „Toto je spravedlivý muž nebo spravedlivá žena.“ Proč? Protože jsi připustil svou bezmocnost, když ses chtěl stát spravedlivým, a důvěřoval jsi Pánu, že ti dá svou spravedlnost.

Pavel nám říká, že jsme v Božích očích počítáni za spravedlivé ze stejného důvodu jako Abraham. „Proto mu [Abrahamovi] to bylo počítáno za spravedlnost. To, že mu to bylo počítáno, nebylo napsáno jen kvůli němu, nýbrž také kvůli nám, jimž má být započteno, že věříme v toho, který vzkřísil z mrtvých Ježíše, našeho Pána“ (Římanům 4:22-24).

Asi tvrdíš: „Já tomu věřím! Mám víru v Boha, který vzkřísil Ježíše.“ A přece se tě zeptám: Věříš, že Pán může obnovit tvé problematické manželství? Věříš, že může přivést k životu duchovně mrtvého příbuzného? Věříš, že tě může vytáhnout z jámy vysilujícího zvyku? Věříš, že může vymazat tvou prokletou minulost a nahradit ti všechny roky, které byly promarněné?

Když se zdá být všechno beznadějné – když jsi v prekérní situaci, bez prostředků a bez naděje – věříš, že Bůh bude tvým Jehovah Jirah a že vidí tvou potřebu? Věříš, že dodrží svůj slib, který ti dal a že pokud by mělo jediné jeho slovo selhat, nebesa by se roztavila a vesmír by se zhroutil?

„Spustí-li se lijavec nebo padá-li sníh z nebe, nevrací se zpátky, nýbrž zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou, takže vydává símě tomu, kdo rozsívá, a chléb tomu, kdo jí. Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst: Nenavrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal“ (Izajáš 55:10-11).