BOŽÍ LÁSKA

David slyšel Boží slovo od proroka Nátana, poslechl a činil pokání. Důsledkem toho bylo, že celý svůj život rostl ve známosti Boha. Hospodin přinesl do Davidova života velký pokoj a tak nakonec všichni jeho nepřátelé ztichli.
  • Přesto nejjasnějším důkazem Božího obnovení v Davidově životě je jeho vlastní svědectví. Přečtěte si, co David napsal vposledníc dnech svého života:“Hospodine, skalní štíte můj, má pevná tvrzi, můj vysvoboditeli . . . Bože můj, má skálo, utíkám se k tobě, štíte můj a rohu spásy, nedobytný hrade, moje útočiště, zachránce můj, ty mě před násilím zachraňuješ!” (2 Samuel 22:2–3). Toto není svědectví někoho, kdo odpadnul. 
  • “Bože můj, má skálo, utíkám se k tobě, štíte můj a rohu spásy, nedobytný hrade, moje útočiště, zachránce můj, ty mě před násilím zachraňuješ! . . . Vztáhl ruku z výše, uchopil mě, vytáhl mě z nesmírného vodstva.” (2 Samuel 22:7, 17, 20). I po všem tom, co ve svém životě udělal a čím rozzlobil Hospodina, nakonec říká: “Hospodin si mě oblíbil.”

Důvodem, proč David bude pořád znám jako “muž podle Božího srdce” je skutečnost, že rychle a opravdově činil pokání ze svých hříchů. V Přísloví se píše toto:

  • Kdežto kdo dbá na domluvu, bude vážený.” (Přísloví 13:18). Bůh si tě bude vážit, když budeš milovat a poslouchat božské pokárání.
  • “Nedali na mou radu, každou mou domluvu znevážili. Budou jíst plody své cesty, přesytí se svými plány. . . . prostoduché zavraždí jejich odmítavost” (Přísloví 1:30–32). Pokud odvrátíš své ucho od božského pokárání, budeš zničen. 
  • “Domluvy a kárání jsou cesty k životu” (Přísloví 6:23). Jednoduše řečeno - usvědčující Boží slovo přináší život.

Pokud jsi zkoumán Božím slovem—pokud tě Jeho duch nenechává pohodlně sedět ve tvém hříchu—pak je ti nabízena milost. Je to hluboká Boží láska v akci, probouzející tě ze smrti do života.


Odpovíš Mu tak, jak to udělal David? Pokud ano, pak poznáš opravdovou obnovu a smíření. A Bůh obnoví vše co nepřítel ukradl.