PÁN SLIBUJE NÁHRADU

Je pravda, že krále Davida za jeho hříchy postihly následky; ve skutečnosti nad sebou prorokoval soud. Řekl proroku Nátanovi, že bohatý muž, který vzal chudému muži ovečku, by ji měl nahradit čtyřnásob. (viz 2. Samuelova 12:5-6) A to je přesně to, co se stalo v Davidově životě: Dítě, které Batšeba porodila, zemřelo během pár dní. A tři z Davidových dalších synů – Amon, Abšolom a Adonijáš – všichni předčasně tragicky zemřeli. A tak David zaplatil za svůj hřích čtyřmi svými ovečkami.

Přesto Bible jasně ukazuje, že kdykoliv se vracíme k Pánu v ryzím, srdečném pokání, Bůh odpovídá absolutním smířením a obnovou. Nemusíme skončit jako Saul, klesajíc do bláznovství a teroru. Ani nemusíme „blednout“ životem, vyčkávat v ostudě, než nás Pán vezme domů. Naopak, prorok Jóel nás ujišťuje, že Bůh vkročí okamžitě, když se k Němu navrátíme: „Roztrhněte svá srdce, ne oděv, navraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je milostivý a plný slitování, shovívavý a nejvýš milosrdný. Jímá ho lítost nad každým zlem.“ (Joel 2:13)

Překvapivě, Bůh nám pak dává tento neuvěřitelný slib: „Tak vám nahradím, co po léta požíraly kobylky a brouci, různá havěť a housenky, mé veliké vojsko, které jsem na vás posílal. Budete jíst dosyta a budete chválit jméno Hospodina, svého Boha, který s vámi tak podivuhodně jednal. A můj lid nebude navěky zahanben.“ (Joel 2:25-26) Hospodin slibuje, že vše nahradí.

Uvědom si, že když bylo toto proroctví vyřknuto, Bůh již vyslovil soud nad Izraelem. Ale lidé činili pokání a Bůh řekl, „Teď vám prokážu velké věci. Nahradím vše, co satan vzal.“

Milovaní, Boží nabízená milost umožňuje i tomu nejhoršímu hříšníkovi říct, „Nejsem závislý na drogách. Nejsem alkoholik. Nejsem násilník. Jsem dítě živého Boha, se všemi právy na nebe v mé duši. Již nežiju pod odsouzením, protože má minulost je zcela za mnou. A nemusím platit za žádné minulé hříchy, protože Ježíš zaplatil cenu i za mě. A co víc, On řekl, že mi vše nahradí.“