BOŽÍ ZASLÍBENÍ

Boží zaslíbení v nás mají upevňovat důvěru v Pána. Jeho Slovo by pro nás mělo být skálopevným slibem milujícího, mocného Otce Jeho dětem. Přesto se nám často stane, že když se Jeho Slovo nenaplní podle našich představ, nepřítel naši mysl zaplaví pochybnostmi o Boží věrnosti. Satanův cíl je jasný: zbavit nás veškeré důvěry v Boha.

Jsem si jistý, že se ďábel snažil vyvolat řadu pochybností i v Janu Křtiteli, v době, kdy byl ve vězení. Představuji si, jak mu šeptá do ucha: „Ano, Ježíš je svatý muž. Ale je to jen další prorok, který koná zázraky a dělá dobré skutky. Jestli je to Mesiáš, proč jsi stále v takové nouzi? Proč nesplnil Své Slovo tak, jak ho Izaiáš a proroci vyložili? A proč slovo, které kážeš, neplatí i pro tebe?“

Satan používá stejné lži a podvody i dnes proti nám. Jeho cílem je zaset v nás semínka pochybnosti o Božím Slově, o Jeho zaslíbeních, Jeho lásce k nám. Nepřítel našeptává: „Říkáš, že tvůj Bůh je Bohem zázraků, Bohem nemožného, který slyší tvé prosby ještě dřív, než je vůbec vyslovíš. Tak proč tak trpíš? Proč se z nebe ozývá jen ticho? Proč nevidíš alespoň střípek důkazu, že Bůh slyšel tvé volání?

„Podívej se kolem sebe. Modlitby všech jsou vyslyšeny, jen ty tvoje ne. Nemůžeš se dostat z neuspokojivého manželství. Modlíš se, aby děti byly spaseny, a nic se neděje. Celé roky jsi kázal ostatním o Boží věrnosti, tak proč to neplatí i pro tebe? Proč tě nechal v tak hrozné situaci?“

Jeden z jasných důkazů, že ve vás zakořenila nevíra je, že se přestanete modlit za věci, o nichž jste dřív věřili, že je Bůh může udělat. Už mu nepředkládáte své starosti. Už k Němu nepřicházíte s vírou. Zkrátka už nejste ochotní dovolit Pánu, aby ve vašem životě jednal po svém.

„Žádejte, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, bude otevřeno“ (Matouš 7,7).