PLOUŽIT SE DO KRISTOVA SRDCE by Nicky Cruz

Když si vzpomenu, jak láskyplný a soucitný ke mně Bůh byl, když jsem jel domů, abych pohřbil svou matku, někdy se sám přistihnu nad tím, jak jsem uchvácen Jeho dobrotou a milosrdenstvím. V čase, kdy jsem nejvíce potřeboval útěchu, On tady byl, vedle mě, držel mě, šeptal mi do ucha, „Neboj se, Nicky. Tvá matka je se mnou.“ Našel jsem v Božích rukou větší příbytek a útěchu, než bych kdy mohl najít na zemi.

V čase mé potřeby jsem se doploužil do Kristova srdce a On mě objal tak, jako to dělá vždy, když prožívám temné a osamocené chvíle. Toto je vztah, který mám s Ježíšem. Takto mi On dává najevo, že se o mě stará a že mu na mně záleží, stejně tak jako Mu záleží na všech, kteří na Něm závisí. Na těch, kteří Ho milují a přijímají Ho za svého Bratra.

Připomíná mi to dobu, kdy byly moje děti ještě malé. Hrály si na koberci a odřely si omylem prstíky o hračku. Začaly plakat a já jsem k nim přišel, abych se podíval, co se stalo. Sehnul jsem se k nim, nastavil náruč a řekl, „Pojďte za tatínkem. Nechte mě, abych vám ty bolístky políbil.“

Ony se ke mně okamžitě doploužily a nechaly mě, abych si je posadil na klín. A pak jsem je držel, políbil jsem jim jejich rány a uklidňoval je. „Nebojte se,“ šeptal jsem jim tiše do oušek. „Tatínek je tady. Všechno bude dobrý.“

To je vztah, který náš Otec chce, abychom s Ním všichni měli. To je Bůh, kterému sloužíme. Jeho soucit je hluboký, široký a nemá žádné omezení. Jeho láska je opravdová a živá jako ranní mlha nebo večerní obloha. „Utíkám se k tobě, Hospodine,…Buď mi skalním příbytkem a budu se tam uchylovat stále…Na tebe jsem odkázán už ze života matky, oddělil sis mě v matčině nitru, chvalozpěv můj o tobě bude znít stále.“ (Žalm 71:1,3,6)

David pochopil, že bez Hospodinova milosrdenství a soucitu by jeho život nestál za to žít. On ne jen sloužil Bohu vesmíru; měl skutečný vztah s milujícím a laskavým Otcem. To je to, co ho odlišovalo od ostatních králů a Židů té doby. To je to, proč si získal takovou Boží oblibu.

A takto Bůh chce, aby Ho viděly všechny Jeho děti.

__________
Nicky Cruz, mezinárodně známý evangelista a plodný autor, který se obrátil k Ježíši Kristu od života v nenávisti a zločinnosti poté, co potkal v roce 1958 v New Yorku Davida Wilkersona. Příběh o jeho dramatickém obrácení poprvé zazněl v knize Davida Wilkersona Dýka a kříž a pak jej později popsal sám Nicky ve svém bestselleru Utíkej, malý, utíkej.