VELKOLEPÉ ODVRÁCENÍ

Toto veliké odvrácení je prorokováno v Písmu. Pavel varuje: „Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den přijde, musí nastat odvrácení od Boha.“ (2. Tesalonickým 2:3).

Ve Starém zákoně nám Pán uvádí příklad toho, co se dnes děje těm, kdo odpadají od víry v Boží moc, která jedná v jejich prospěch. Ve 14. kapitole 2. Paralipomenon čelil Aza milionové armádě Etiopanů. Ale král měl velkou víru: „Asa volal k Hospodinu, svému Bohu: „Hospodine, nikdo jiný nemůže pomoci slabému proti takové přesile. Pomoz nám, Hospodine, Bože náš! Na tebe spoléháme a ve tvém jménu čelíme této přesile. Hospodine, ty jsi náš Bůh“ (2. Paralipomenon 14:11).


Co se stalo potom? „I porazil Hospodin Habešany před Azou“ (14:12). Jak velikou víru měl Aza! Po mnoho dalších let „nebylo války až do léta třicátého pátého kralování Azova“ (15:19). Po léta chodil Aza před Pánem ve víře a to přineslo Judsku prospěch. Veliký klid a mír byl po celé zemi a tento mír byl svědectvím pro svět. Hladoví lidé z okolních národů brzy zaplavili Judu, protože věděli, že Aza chodí s Bohem.

Potom, ve třicátém šestém roce své vlády, stál Aza tváří v tvář další krizi. Izraelský král povstal proti Azovi, zajal Rama ve snaze přerušit všechny obchody s Jeruzalémem. Plánem bylo vyhladovět Judsko k poslušnosti. Aza zůstal zcela bez ochrany, ale tentokrát se ve své krizi neobrátil k Hospodinu. Místo toho, aby se modlil za Boží vedení a radu, obrátil se na Syrského krále. Výměnou za pomoc Sýrie otevřel Aza Izraelskou pokladnici a vyprázdnil všechno národní zlato a stříbro.

A tak bylo Judsko osvobozeno od svého nepřítele, ale ne Hospodinem. Sláva tedy padla na cizí armádu ze Sýrie – a tím se i vytratilo svědectví Judy o Boží moci. K Azovi přišel spravedlivý prorok s tímto sžíravým slovem: „Protože ses spolehl na aramejského krále, a ne na Hospodina, svého Boha… Hospodinovy oči procházejí celou zemi, aby posiloval ty, kdo jsou mu oddáni celým srdcem. Ty ses teď ale zachoval jako hlupák, a tak budeš od nynějška čelit válkám.“ (16:7,9). Jsem přesvědčen, že mnoho dnešních křesťanů se dnes trápí ze stejného důvodu jako Aza. Ve svých duších bojují, protože se vzdali víry kvůli své sebedůvěře. Ale faktem je, že není možné, aby měl následovník Ježíše víru v jakýkoliv jiný zdroj a poté se kvůli tomu netrápil.